Dzisiaj jest czwartek, 30 lipca 2015.
on-line: 4 gości
Rejestracja konta Zapamiętaj mnie: Login:    Hasło:   
OK


 

Deklaracja śmieciowa - najczęstsze pytania i odpowiedzi

fot.

Do Urzędu Gminy wpływa wiele pytań dotyczących prawidłowego sposobu wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Przeczytaj zestaw najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi.

Gdzie dostarczyć deklarację?
Deklarację złóż w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c w Dopiewie. Możesz ją wysłać pocztą lub kurierem, albo przekazać sołtysowi swojej miejscowości (np. przy płaceniu podatku od nieruchomości).

Czy deklarację mogę przesłać faksem lub e-mailem?
Nie. Urząd Gminy przyjmuje jedynie orgyinały podpisanych deklaracji.

Czy mogę złożyć deklarację po terminie?
Termin złożenia pierwszej deklaracji upływa 28 lutego 2013 r. i póki co nie został przedłużony stosowną uchwałą Związku. Jeżeli z jakiś przyczyn złożysz deklarację do 15 marca, nie poniesiesz z tego powodu sankcji.

Kto powinien wypełnić deklarację?
Deklarację wypełnia osoba, która zamieszkuje i użytkuje daną nieruchomość na terenie gminy Dopiewo. W niektórych przypadkach będzie to właściciel, w niektórych wynajmujący.

Kto wypełnia deklarację wspólnoty mieszkaniowej?
W imieniu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowych deklarację składa zarządca lub prezes. Uwzględniając aktualne dane o ilości zamieszkałych osób zarządca oblicza opłatę za gospodarowanie odpadami. To samo dotyczy ogródków działkowych.

Które pola deklaracji mam wypełnić?
Dla nieruchomości zamieszkałych (budynki mieszkalne) wypełniasz pierwszą stronę deklaracji i tylko punkt 1 na stronie drugiej. Dla nieruchomości niezamieszkałych (np. firmy, placówki oświatowe, kulturalne, ogródki działkowe) wypełnij pierwszą stronę deklaracji i tylko punkt 2 na stronie drugiej.

Czy mam podać liczbę osób zameldowanych w moim domu?
W deklaracji podaj liczbę osób zamieszkałych, w tym małe dzieci, a nie zameldowanych. Przykładowo, jeśli z 4 zameldowanych osób w danym miejscu mieszkają jedynie 2, a pozostałe 2 mieszkają w innym miejscu (np. mieszkający na stancji studenci, osoby żyjące i pracujące za granicą), to opłatę obliczysz dla 2 osób (tylko 2 osoby produkują odpady w tej nieruchomości). W takim przypadku powinieneś dodatkowo do deklaracji dołączyć oświadczenie, w którym wyjaśnisz skąd wynika różnica pomiędzy liczbą osób wskazanych w deklaracji a zameldowanych w tym miejscu. W deklaracji podaj dane aktualne na dzień wypełniania deklaracji.

Dlaczego muszę rozwiązać dotychczasową umowę na wywóz odpadów?
 Umowę powinieneś rozwiązać  ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Od tego dnia właścicielem twoich śmieci staje się gmina lub związek gmin. Dotychczasowa firma nie będzie już mogła realizować tej usługi dla twojej nieruchomości. Za niewypowiedzenie umowy nie ma żadnych sankcji, ale pamiętaj o ryzyku, że możesz zostać obciążony dodatkowo (tj. mimo uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz Związku) przez tą firmę, niezależnie od tego, czy usługa została w rzeczywistości wykonana. Możesz skorzystać z przykładowego wzoru rozwiązania umowy załączonego do deklaracji lub przygotować własny wniosek.

Dlaczego muszę dołączyć do deklaracji kopię dotychczasowej umowy na wywóz odpadów komunalnych?
Obowiązek taki wynika z ustawy - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2011 r. nr 152 poz. 897). Nie przewidziano sankcji za niedołączenie umowy do deklaracji.

Ile zapłacę za śmieci?
Po wypełnieniu pól na pierwszej stronie, wypełnij pola pkt 1 na drugiej stronie deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami obliczysz mnożąc liczbę osób zamieszkałych w nieruchomości przez stawkę opłaty. Stawka opłaty zależy od wariantu zbierania odpadów, który wybierzesz. Jeśli zdecydujesz się na segregację śmieci, stawka opłaty wyniesie 10 zł za każdą osobę. W przeciwnym wypadku wyniesie ona 14 zł za każdą osobę.

Czy będę płacić podwójnie, za śmieci segregowane i zmieszane?
Nie. Jeśli wybierzesz wariant śmieci zmieszanych (stawka 14 zł) z twojej nieruchomości będziemy odbierać tylko odpady zmieszane (niesegregowane). Jeśli wybierzesz wariant śmieci segregowanych (stawka 10 zł) z twojej nieruchomości, w ramach jednej opłaty, będziemy odbierać odpady zarówno zmieszane, jak i segregowane.

Ile zapłacę, jeśli wyprodukuję dużo śmieci? Czy zapłacę gdy w danym miesiącu śmieci nie wyprodukuję?
Nie ma znaczenia ile śmieci wyprodukujesz. Opłata jest obliczana jednakowo dla wszystkich - w zależności od ilości mieszkańców, a nie realnej ilości wytworzonych odpadów. Naliczenie opłaty na podstawie wystawionych pojemników możliwe jest tylko i wyłącznie dla nieruchomości niezamieszkałych (np. firm).

Posiadam liczną rodzinę, moja opłata jest bardzo wysoka. Czy przewidziano ulgi dla rodzin wielodzietnych?
Wprowadzenie takich ulg będzie rozważone po wdrożeniu nowych zasad tj. od 1 lipca 2013 r. Niemniej, jeśli trudna sytuacja życiowa lub liczna rodzina powoduje, że nie możesz zapłacić opłaty, złóż wniosek o ulgę lub umorzenie. Takie wnioski będą rozpatrywane na ogólnych zasadach dotyczących umorzeń zobowiązań wobec gminy.

Jak często będziecie odbierać śmieci od zwykłego Kowalskiego?
Śmieci zmieszane (niezależnie od wybranego wariantu) będą odbierane nie rzadziej niż co 2 tygodnie w zabudowie jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż 1 raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej (np. bloki mieszkalne). Surowce wtórne segregowane wywieziemy nie rzadziej niż co 4 tygodnie, czyli 1 raz na miesiąc. Metal, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane nie rzadziej niż dwa razy do roku według harmonogramu.

Jak często będziecie odbierać śmieci od firm i szkół?
Odpady niesegregowane z budynków użyteczności publicznej i gastronomii odbierzemy nie rzadziej niż raz na tydzień, a z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie. Odpady segregowane odbierzemy nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie.

Jakie surowce wtórne będą odbierane?
Surowce wtórne bedą zbierane w 3 workach. Do jednego wrzucamy papier i tekturę, do drugiego szkło białe i kolorowe, do trzeciego tworzywa sztuczne, puszki i opakowania wielomateriałowe.

Odbiór śmieci segregowanych raz w miesiącu to za rzadko!
Częstotliwość odbioru śmieci określają uchwały Związku Międzygminnego CZO "Selekt". Po pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu (czyli od 1 lipca 2013 r.) sprawdzimy, czy trzeba śmieci odbierać częściej.

Skąd wezmę worki do segregacji śmieci?
Do końca czerwca odpady segregowane odbieramy na starych zasadach sprzed posesji - ZUK Dopiewo zabiera śmieci i zostawia worki. Od 1 lipca zbiórkę selektywną w ramach jednej opłaty będzie prowadzić firma wyłoniona w nowym przetargu, również wtedy worki będą dostarczane mieszkańcom bezpłatnie.

Czy dostanę pojemnik na odpady komunalne?
Możesz go zakupić sam. Jeśli nie chcesz go kupować, możesz zaczekać do rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy, który określi zasady dostarczania pojemników.

Jakich pojemników mogę używać?
Odpady komunalne wyrzucamy do pojemników o pojemności co najmniej 110 l. Minimalne pojemności pojemników dla danej liczby mieszkańców określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów "Selekt".

Mam firmę. Jak obliczę opłatę za gospodarowanie odpadami?
Aby obliczyć opłatę dla tzw. nieruchomości niezamieszkałej (np. firmy, placówki oświatowe, kulturalne, ogródki działkowe, itp.) wypełnij pola pkt 2 na drugiej stronie deklaracji. Podaj liczbę posiadanych pojemników określonego rodzaju, pomnóż je przez cenę wywozu pojemników o danej pojemności i wszystko zsumuj.

Czy dla pustej działki też należy wypełnić deklarację?
Nie, deklaracji dla nieruchomości, w których nikt nie mieszka oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, nie trzeba składać. Musisz jednak napisać oświadczenie, iż dana nieruchomość jest pusta i nie wytwarza się na niej odpadów. Takie oświadczenie złóż w Urzędzie Gminy w Dopiewie.

A jeżeli mieszkam i prowadzę firmę w jednej nieruchomości?
W takim przypadku wypełnij stronę pierwszą i obydwa punkty na stronie drugiej deklaracji. Opłata dla takiej nieruchomości to suma opłaty naliczonej od mieszkańca i opłaty naliczonej od pojemnika.

W mojej nieruchomości mieszka więcej niż jedna rodzina.
Możecie złożyć deklarację wspólnie, podając dane obejmujące wszystkie zamieszkałe rodziny lub każda z rodzin może złożyć odrębną, własną deklarację.

Kiedy, gdzie i komu mam zapłacić?
Dla każdego składającego deklarację Związek utworzy indywidualny rachunek bankowy do wpłacania opłaty. Pierwszą opłatę powinieneś uiścić do 15 lipca 2013 r. Od tego dnia za wywóz śmieci będziesz płacił Związkowi, a nie firmie dotychczas wywożącej śmieci.

Jaka jest kara za podanie nieprawdziwych danych?
Składający nieprawdziwe oświadczenie podlega karze zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2013 nr 186).

Konieczne są zmiany - proponowane warunki odbioru odpadów są niewłaściwe.
Związek Międzygminny CZO "Selekt" przygotowuje właśnie przetargi na wybór firm odbierających śmieci na terenie poszczególnych gmin, w tym Dopiewa. Każda gmina będzie miała prawo dokonać korekty istotnych warunków zamówienia obejmującego odbiór śmieci z jej terenu, tak aby były one korzystne dla mieszkańców.

Ewa Brzezińska, Maciej Meller
fot. A. Mendrala

Zobacz także:
 

 
        
Urząd Gminy Dopiewo

ul. Leśna 1 c
62 - 070 Dopiewo
tel. 61 814-83-31
fax. 61 814-80-92
e-mail:
urzad_gminy@dopiewo.pl


poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


druki i formularze w Biuletynie Informacji Publicznej

Realizacja RORK