Stanowisko Wójta Gminy Dopiewo w sprawie artykułu w Gazecie Wyborczej z dnia 12.08.2015 r.

W reakcji na artykuł pt. „Wójt Dopiewa ignoruje decyzję sądu. Bo mu się nie podoba” opublikowanym w dodatku poznańskim Gazety Wyborczej w dniu 12.08.2015r. należy wskazać, że zawiera on niezgodne z prawdą informacje i jest nierzetelny.

Należy podkreślić, że umowa która została zawarta między Gminą Dopiewo a Stowarzyszeniem Kulturalnym im. Praksedy Lemańskiej była nieodpłatną umową użyczenia pomieszczeń w Konarzewie, a bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia tej umowy było niezgodnie z jej zapisami użytkowanie pomieszczeń oraz fakt, że Gmina potrzebuje tych pomieszczeń na inne cele, służące ogółowi społeczności.

Także Powiat Poznański miał olbrzymie zastrzeżenia do działalności Stowarzyszenia im. Praksedy Lemańskiej, skutkiem czego było rozwiązanie ze Stowarzyszeniem umowy o dofinansowanie kosztów działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków budżetowych Powiatu Poznańskiego, i to ze skutkiem natychmiastowym. Powiat stwierdził liczne nieprawidłowości, przede wszystkim w zakresie wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowym rozliczaniu czy też nieprzestrzeganiu przepisów Kodeksu pracy.

Nie jest tak, że Wójt czy Gmina ignoruje postanowienia sądu. W rzeczywistości po zażądaniu przez Gminę zwrotu pomieszczeń w Konarzewie, Stowarzyszenie im. Praksedy Lemańskiej wniosło przeciwko Gminie pozew, kwestionując jej stanowisko. Na tą chwilę Sąd Rejonowy wydał jedynie postanowienie zabezpieczające, dotyczące zwrotu pomieszczeń na czas trwania procesu, ale należy podkreślić, że postanowienie to zostało zaskarżone i jest obecnie rozpatrywane przez Sąd II instancji – Sąd Okręgowy w Poznaniu. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Okręgowy postanowienie Sądu Rejonowego jest nieprawomocne.

W chwili obecnej obiekt jest administrowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Dopiewie, która realizuje zajęcia, spotkania, koncerty także z udziałem osób niepełnosprawnych. Można powiedzieć, że zawitała tam wreszcie normalność. Obiekt jest otwarty na mieszkańców i nie jest zawłaszczany.

Należy też nadmienić, że decyzja o rezygnacji z dalszego udostępniania pomieszczeń Stowarzyszeniu im. Praksedy Lemańskiej nie wywołała żadnego uszczerbku dla osób niepełnosprawnych. Większość podopiecznych tego Stowarzyszenia oraz część kadry pracującej z niepełnosprawnymi, znalazła się pod opieką Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”. Z dochodzących do mnie sygnałów wynika, że osoby te są bardzo zadowolone i dopiero teraz zobaczyły, jak może wyglądać należyta opieka i troska nad osobami niepełnosprawnymi.

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo

fot. Adam Mendrala (Spotkanie z rodzicami i opiekunami w sprawie WTZ z 1.04.2015)

Spotkanie z rodzicami i opiekunami w sprawie WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie im. Praksedy Lemańskiej.