Rada Gminy informuje, że w dniu 20 lutego 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, przy ul. Polnej 1a, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

  • Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. DRUK 369
  • Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo oraz udzieleniu pomocy finansowej na ten cel. DRUK 370
  • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Lisówki, obręb Trzcielin rejon ulicy Źródlanej i Leśnej. DRUK 371
  • Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Dopiewo instrumentem płatniczym. DRUK 372
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/350/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2017 rok. DRUK 373
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/349/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2017-2026. DRUK 374
  • Stanowisko w sprawie projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P”. DRUK 375

Projekty uchwał od DRUKU 369 do DRUKU 375 dostępne są tutaj

Data wydarzenia: 
2017-02-20 15:00
Komisja Oświaty