Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) zwołuję i zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 15.00 w  Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad  XXVII sesji Rady Gminy Dopiewo:

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XXVI sesji.
 5. Wręczenie stypendiów sportowych Gminy Dopiewo.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 8. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. DRUK 369
 10. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo oraz udzieleniu pomocy finansowej na ten cel. DRUK 370
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Lisówki, obręb Trzcielin rejon ulicy Źródlanej i Leśnej. DRUK 371
 12. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Dopiewo instrumentem płatniczym. DRUK 372
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/350/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2017 rok. DRUK 373
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/349/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2017-2026. DRUK 374
 15. Stanowisko w sprawie projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P”. DRUK 375
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Projekty uchwał od DRUKU 369 do DRUKU 375 dostępne są tutaj

Data wydarzenia: 
2017-02-27 15:00
Sesja budżetowa