Zagrożone tereny w gminie to sołectwa znajdujące się w południowej części gminy: Konarzewo, Trzcielin oraz w znacznej części sołectwa: Dopiewo, Dopiewiec i Gołuski.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 • niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

 • wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Środki określone stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.

PDF icon Mapa powiatu - zagrożenia

Link do Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Poznańskiego

PDF icon Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego Nr 8/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii informują, że wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 wśród ptactwa hodowlanego są zarażone dzikie ptaki. Przyczyną bywa też człowiek, dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania, które zmniejszą ryzyko zachorowań wśród drobiu.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany
 • nie poić drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne, a po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami, umyć ręce wodą z mydłem; ponadto - stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Ulotka: Apel do hodowców drobiu

Komunikat MRiRW i GLW