Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Asystenta Rodziny

Wymagania od kandydata:
a) Niezbędne wymagania stawiane kandydatowi:
• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie:
- wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• spełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
• nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

b) Dodatkowe umiejętności:
• Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcie rodziny w systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
• obsługa komputera i urządzeń biurowych,
• prawo jazdy kat. B,
• łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
• umiejętność pracy w zespole,
• odporność na stres,
• kreatywność,
• odpowiedzialność,
• asertywność,
• rzetelność, systematyczność,
• komunikatywność i otwartość,
• radzenie sobie w relacjach z trudnym klientem.

c) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
• opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej , w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
• wspieranie aktywności społecznej rodzin,
• motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
• udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
• motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
• udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej,
• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
• sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne,
• inne zadania wynikające z przepisów.

Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:
• praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
• praca ma charakter zadaniowy,
• Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w 62-070 Dopiewie ul. Konarzewska 12.

d) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6 %.

e) Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys – CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
• podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• podpisane oświadczenie, ze kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
• podpisane oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
• wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys – CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

f) Miejsce i termin składania dokumentów:
dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie ” należy składać w pokoju nr 7 Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konarzewska 12
62-070 Dopiewo
Termin składania dokumentów upływa 17 lutego 2017 r. o godzinie 15.30, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

g) Informacje dodatkowe
• kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
• informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie,
• Jednocześnie informujemy:


„Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) informuję, iż administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie 62-070 Dopiewo ul. Konarzewska 12. Dane osobowe mogą zostać udostępnione włącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”.