Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w siedzibą w Dopiewie uprzejmie informuje Odbiorców Usług, że od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2015 r. nr 139) będą obowiązywać nowe ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Dopiewo nr XXVI/353/2017 z dn. 30.01.2017 r.

PDF icon Taryfy za wodę 2017/2018

Ceny za wodę

Woda