Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) zwołuję i zapraszam na XXVIII sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 15.00 w  Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Dopiewo:

 • Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 • Stwierdzenie kworum.
 • Odczytanie porządku obrad.
 • Informacja o przyjęciu protokołu z XXVII sesji.
 • Zapytania i wnioski sołtysów.
 • Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 • Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Dopiewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły DRUK 376
 • Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. DRUK 377
 • Projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie kończących klasę szóstą w roku szkolnym  2016/2017.  DRUK 378
 • Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo. DRUK 379
 • Projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 380
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka, działka nr ewid. 18/5, rejon ulicy Poznańskiej, gmina Dopiewo. DRUK 381
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Leśnej, gmina Dopiewo. DRUK 382
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul. Nad Potokiem, gmina Dopiewo. DRUK 383
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, gmina Dopiewo terenu w rejonie ul. Kolejowej, Sportowej, Maratońskiej, Szarotkowej i Sadowej. DRUK 384
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/350/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2017 rok. DRUK 385
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/349/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2017-2026. DRUK 386
 • Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 387
 • Wolne głosy i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Dopiewo

Projekty uchwał od druku nr 376 do druku nr387 dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2017-03-27 15:00
Sesja budżetowa