Zastrzeżenia mieszkańców Gminy Dopiewo, dotyczące nieterminowości odbioru odpadów, do jakich dochodzi w ostatnich tygodniach, są w pełni uzasadnione. Obsługę w tym zakresie na terenie Gminy Dopiewo od 1 marca 2017 r. wykonuje firma Alkom. Podstawą świadczenia przez nią usług jest umowa, jaką zawarła ze Związkiem Międzygminnym Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”. O ile rozpoczęcie obsługi wiąże się z koniecznością poznania terenu, o tyle występowanie nieprawidłowości  ponad miesiąc od rozpoczęcia obsługi jest nie do przyjęcia.

Gmina Dopiewo powierzyła zadania związane z gospodarką odpadami, w tym odbiór odpadów   Związkowi Międzygminnemu „Selekt” w 2008 r.  Dlatego też stroną umowy z firmą Alkom jest Związek Międzygminny „Selekt”, a Gmina Dopiewo ma ograniczone możliwości działania. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców nieprawidłowości w realizowaniu zadań przez firmę Alkom, na bieżąco monitorujemy i kontrolujemy sytuację za pośrednictwem Straży Gminnej, reagując na wszystkie zgłoszenia naszych mieszkańców.  Przez 5 tygodni świadczenia usług przez Alkom, przekazaliśmy do Związku „Selekt” ponad 60 e-maili z wykazami nieruchomości, których Alkom nie obsłużył na czas. Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym ze Związkiem Międzygminnym „Selekt”. Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach otrzymuje od nas, zarówno za pośrednictwem Związku Międzygminnego „Selekt”, jak i bezpośrednio - firma Alkom.

Uważam, że firma Alkom, stając do przetargu, podpisując umowę i  dystrybuując wśród mieszkańców harmonogramy odbioru odpadów, miała świadomość skali zadania i powinna wywiązywać się ze zobowiązań.

Na wtorek 11.04.2017 r. zostało zwołane w Urzędzie Gminy Dopiewo spotkanie trójstronne, w którym wezmą udział: Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała,  prezes Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” – Dorota Lew - Pilarska i  prezes firmy Alkom – Henryk Sienkiewicz. Celem tego spotkania ma być wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowości i wskazanie przez wykonawcę sposobu doprowadzenia do realizacji umowy według zapisanych standardów, czyli prawidłowej realizacji usług odbioru odpadów z nieruchomości naszych mieszkańców.

Adrian Napierała

Wójt Gminy Dopiewo

 

PDF icon oswiadczenie-wojta-odbior-odpadow-z-terenu-gminy-dopiewo.pdf

Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała