Rada Gminy informuje, że w dniu 22 maja 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, odbędzie się wspólne  posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

 • Informacja o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 • Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 397
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul. Batorowskiej, Arbuzowej i Miodowej. DRUK 398
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ul. Wysokiej DRUK 399
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ul. Granicznej i Przylesie. DRUK 400
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie linii kolejowej. DRUK 401
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Nad Jeziorem we wsi Zborowo. DRUK 402
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, gmina Dopiewo terenu w rejonie ul. Kolejowej, Sportowej, Maratońskiej, Szarotkowej i Sadowej. DRUK 403
 • Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dopiewo. DRUK 404
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Dąbrówka. DRUK 405
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/350/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2017 rok. DRUK 406
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/349/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2017-2026. DRUK 407

Projekty uchwał od nr DRUKU 397 do 407 dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data wydarzenia: 
2017-05-22 15:00
Komisja Wspólna 17.11.2015 r.