Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania od kandydata:

Niezbędne wymagania stawiane kandydatowi:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie: wyższe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe umiejętności:

 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją zadań w świadczeniach rodzinnych wychowawczych lub alimentacyjnych,
 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office i Internetu,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • komunikatywność i wysoka umiejętność współpracy w zespole,
 • obowiązkowość i rzetelność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność realizacji równoległej kilku procesów,
 • asertywność,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • radzenie  sobie w relacjach z trudnym klientem.

Niezbędna wiedza w zakresie przepisów

 • świadczeń rodzinnych
 • świadczeń wychowawczych
 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • finansach publicznych
 • postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • pracownikach samorządowych
 • samorządzie gminnym

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • obsługa klientów ubiegających się o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia  z funduszu alimentacyjnego w tym przyjmowanie, rejestracja i rozpatrywanie wniosków,
 •  prowadzenie sprawy klienta w programie komputerowym,
 •  przygotowywanie decyzji, pism, list składek społecznych i zdrowotnych oraz  zaświadczeń w powyższych sprawach,
 •  prowadzenie postępowań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 z późn. zm.),
 •  prowadzenie postępowań dotyczących zwrotu należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych,
 •  sporządzanie miesięcznych list wypłat z zakresu  świadczenia wychowawczego, rodzinnego funduszu alimentacyjnego,
 •  sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu świadczenia wychowawczego, świadczeń  rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
 • przygotowanie dokumentacji odwoławczej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej koordynowanie przekazanych spraw,
 • współpraca z księgowością,
 • Inne wynikające z przepisów.

Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej:

poniedziałek 9:00 - 17:00,
wtorek-piątek 7:30 – 15:30

 • praca ma charakter administracyjno - biurowy,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Dopiewie ul. Konarzewska 12,

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny;
 • życiorys – CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia);
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys – CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

Miejsce i termin składania dokumentów dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku  Pomocy Społecznej w Dopiewie” należy składać w pokoju nr 7 Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12

62-070 Dopiewo

Termin składania dokumentów upływa 25 maja 2017 r. o godzinie 15.30, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie;

dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie
Data wydarzenia: 
2017-05-25 15:30
Dyrektor OPS-u zaprasza do sali obsługi 500+