Przypominamy, że 15 maja 2017 r. mija termin płatności drugiej raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych.

W związku z uruchomieniem dniu 18 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Dopiewie terminala płatniczego, można bezgotówkowo dokonywać w ten sposób płatności dotyczących w szczególności: podatków lokalnych, opłat skarbowych, opłat adiacenckich, opłat za udostępnienie danych osobowych.

W terminalach płatniczych akceptowane są płatności z wykorzystaniem kart płatniczych w technologii tradycyjnej (tzw. stykowej) oraz zbliżeniowej (tzw. bezstykowej). Informujemy ponadto, że klienci dokonujący wpłat przy użyciu kart płatniczych nie będą ponosili z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Istnieje nadal możliwość płatnosci w sposób tradycyjny: w Banku na indywidualny numer konta podanego w decyzji podatkowej oraz u inkasenta.

Podatniku - przypominamy ponadto, że jeśli nabyłeś lub sprzedałeś nieruchomość, zakończyłeś budowę lub zmieniłeś sposób wykorzystywania swojej nieruchomości, masz obowiązek powiadomić o tym fakcie Urząd Gminy Dopiewo, który w tym przypadku jest organem podatkowym. To konieczne, aby możliwe było ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania.
Zachęcamy do poprzedzenia wizyty w Urzędzie kontaktem telefonicznym, celem zasięgnięcia informacji, jakie dokumenty zabrać ze sobą z domu w konkretnej sprawie.

Zdarzenia mające wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego to m.in.:

  • zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku
  • rozbiórka budynku
  • zakup, sprzedaż lub darowizna nieruchomości
  • rozpoczęcie lub zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomości
  • zmiana sposobu użytkowania nieruchomości
  • nabycie spadku
  • zniesienie lub dopisanie współwłasności

Obowiązek podatkowy powstaje lub wygasa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku. Wyjątek stanowi, jeżeli okolicznością tą jest zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po tym, w którym zdarzenie to miało miejsce.

O takich zdarzeniach należy w terminie 14 dni od ich zaistnienia powiadomić organ podatkowy, czyli Urząd Gminy Dopiewo na stosowych formularzach, które zostały uchwalone przez Radę Gminy i znajdują się pod adresem www.dopiewo.pl - w zakładce GMINA - Podatki.  Tam też znajdują się uchwały dotyczące stawek podatku obowiązujące w 2017 r.

Przypominamy, że jeśli zmieniasz adres do korespondencji musisz o tym pisemnie powiadomić organ podatkowy – Urząd  Gminy Dopiewo.

Zespół pracowników, którzy chętnie  udzielą informacji w zakresie:

  • wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz informacje dotyczące decyzji podatkowych:

- Zuzanna Paluszak - Bendlewska

  (61) 8 90 63 83, zuzanna.paluszak@dopiewo.pl

- Anna Śmierzchalska

 (61) 890 63 84, anna.smierzchalska@dopiewo.pl

  • wpłat podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz windykacji zaległości:

- Katarzyna Trzebowska

 (61) 890 63 82, katarzyna.trzebowska@dopiewo.pl

- Joanna Schroeder

(61) 890 63 79, joanna.schroeder@dopiewo.pl

 

Małgorzata Mazurek
Skarbnik Gminy Dopiewo

Data wydarzenia: 
2017-05-15 (Całodzienne)