Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko Komendanta Straży Gminnej w Dopiewie.

1. Wymagania od kandydata:

a) Wykształcenie:

 • niezbędne: wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie bezpieczeństwem, prawo, administracja)
 • dodatkowe: brak

b) Doświadczenie zawodowe:

 • niezbędne: co najmniej 5-letni stażu pracy,
 • dodatkowe: doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 • preferowane 3-lata pracy w służbach mundurowych policji lub straży gminnej/miejskiej,    posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

Dodatkowe umiejętności:

 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office
 • i Internetu,
 • prawo jazdy kat. B,
 • wysoki poziom umiejętności społecznych,
 • umiejętności budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi Urzędu,
 • umiejętności budowania dobrych relacji wewnątrz  Referatu i Urzędu,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi,
 • wysoka sprawność pod fizycznym.

Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

 • ustawa o strażach gminnych oraz towarzyszące rozporządzenia,
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi,
 • ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu,
 • ustawa o finansach publicznych,
 • ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • ustawa o samorządzie gminnym,
 • ustawa o ochronie informacji niejawnych,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 • prawo o ruchu drogowym,
 • prawo o miarach,
 • kodeks wykroczeń,
 • kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • kodeks pracy,
 • inne niezbędne do pracy na zajmowanym stanowisku.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • myślenia analitycznego i abstrakcyjnego,
 • komunikatywności i wysokiej umiejętności współpracy w zespole,
 • obowiązkowości i rzetelności
 • odporności na stres,
 • umiejętności realizacji równoległej kilku procesów,
 • asertywności,
 • samodzielności, kreatywności,
 • konsekwencji,
 • odpowiedzialności,
 • radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem.

2. Zakres zadań na stanowisku:

 • Kierowanie i nadzór nad pracami Straży Gminnej,
 • Organizowanie współpracy z innymi referatami Urzędu Gminy,
 • Organizowanie współpracy z jednostkami zewnętrznymi,
 • Opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu oraz bezpośrednie nadzorowanie wykonywania zadań finansowanych ze środków pozostających do dyspozycji,
 • Ochrona bezpieczeństwa ludzi, porządku publicznego, ładu i czystości na terenie gminy.
 • Przyjmowanie i załatwianie skarg i zażaleń od mieszkańców,
 • Dbanie o stan i prawidłową eksploatację powierzonego mienia gminnego
 • Współudział w planowaniu wspólnych służb, akcji zabezpieczeń imprez oraz kontroli ruchu drogowego z policją,

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.
 • Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

4.1 Wymiar czasu pracy  - 1 etat
4.2 Praca*:        

 • w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy)
 • w zespole
 • przy sztucznym oświetleniu
 • wymagająca*:
 • wymuszonej pozycji ciała
 • szczególnej koncentracji
 • obsługi komputera i programów komputerowych
 • obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax)
 • wyjazdów w delegację
 • dobrej ostrości wzroku
 • częstego kontaktu z ludźmi
 • przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami i budynkami urzędu

5. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

Dokumenty niezbędne:

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.dopiewo.pl
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art.13 a  ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2016, poz. 902 z późn. zm.).

Dokumenty dodatkowe:

list motywacyjny,
życiorys (CV).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres:  

Urząd Gminy Dopiewo,
ul. Leśna 1 c,
62-070 Dopiewo,  
Kancelaria Urzędu, pok. 5

w terminie do dnia 29 maja 2017 roku z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Komendanta Straży Gminnej w Dopiewie”

7. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Herb Gmina Dopiewo