Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała spotkał się z przedstawicielami firmy Strabag: Grzegorzem Florczykiem, dyrektorem kontraktu i Krzysztofem Gilem, dyrektorem oddziału. Do spotkania doszło 23.05.2017 r.  w Urzędzie Gminy Dopiewo - tydzień po rozprawie administracyjnej w sprawie budowy tymczasowej wytwórni masy bitumicznej, która miałaby powstać w Dąbrówce.

Mimo trwającego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia firmy Strabag, polegającego na budowie tymczasowej wytwórni masy bitumicznej,  Wójt Gminy Dopiewo - biorąc pod uwagę aspekt społeczny sprawy - postanowił podjąć mediacje z firmą Strabag w celu zmiany lokalizacji inwestycji.

Gmina Dopiewo zaproponowała Strabagowi 3 inne tereny, na których mogłaby zostać zlokalizowana wytwórnia masy bitumicznej, bardziej oddalone od osiedli mieszkaniowych: w Dąbrówce przy oczyszczalni ścieków i betoniarni, w Dąbrowie w okolicy żwirowni i betoniarni, w Dopiewie przy składowisku odpadów.

Firma Strabag ma przeprowadzić wizję lokalną zaproponowanych  terenów inwestycyjnych. Do końca miesiąca władze firmy mają podjąć decyzję w tej sprawie i poinformować o tym Gminę Dopiewo.

 

Przypomnijmy:

6.06.2016: Strabag  złożył do Urzędu Gminy Dopiewo wniosek o wydanie decyzji

24.06. 2016: Strabag uzupełnił wniosek

13.07. 2016: UG otrzymał opinię od dyr. RDOŚ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Podobna opinia 19.07.2016: Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W tym momencie Wójt mógł postępowanie zakończyć wydając decyzję o braku potrzeby sporządzania oceny oddziaływania na środowisko, ale nie zakończył.

28.07.2016: Wójt podjął decyzję o konieczności przygotowania przez  Strabag  raportu oddziaływania na środowisko 

22.09.2016: do UG wpłynął raport firmy Strabag w sprawie oddziaływania na środowisko dla inwestycji

9.12.2016: UG wystąpił do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o opinię

28.02.2017: Powiatowy  Inspektorat Sanitarny wydał opinię w sprawie raportu

21.03.2017: UG otrzymał informację o rozpoczętych pracach i w związku z tym poinformował Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o tym fakcie (sprawa w toku, wg Strabaga – wykonywane były prace przygotowawcze)

1.04.2017: UG opublikował obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko – możliwość zgłoszenia protestów

16.05.2017: UG zorganizował rozprawę administracyjną

 

Zadaniem planowanej wytwórni ma być produkcja masy bitumicznej dla potrzeb wymiany nawierzchni na odcinku autostrady A2. Gdyby Wójt sprzyjał tej inwestycji, to decyzja mogłaby być wydana bez raportu, rozprawy i mediacji. Od samego początku w opinii Wójta Gminy Dopiewo budowa wytwórni nie jest inwestycją pożądaną. Trudno w niej dostrzec korzyści dla Gminy. Dostrzec za to można szkodliwość społeczną, uciążliwość dla dróg, brak możliwości  maksymalizacji  dochodów z podatku.

Decyzja środowiskowych uwarunkowań jest elementem w postępowaniu o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu tej decyzji, inwestor może wystąpić o ustalenie warunków zabudowy, żeby móc wystąpić o pozwolenie na budowę.

Rozprawa administracyjna w sprawie budowy tymczasowej wytwórni masy bitumicznej w Gminie Dopiewo na działce 204/8 w obrębie Dąbrówka przy drodze S11 odbyła się 16.05.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, z inicjatywy Wójta Gminy Dopiewo. Podczas niej stanowiska zaprezentowali: firma Strabag i obecni na rozprawie przedstawiciele 21 osób, będących stronami postępowania.

Przedstawiciele Strabaga wskazywali na nieszkodliwość inwestycji dla środowiska, niekorzystanie z dróg gminnych, nowoczesność technologii. Natomiast mieszkańcy prezentowali kontrargumenty, podnosząc bliskość osiedli, zdrowie dzieci, degradację środowiska i uciążliwość komunikacyjną. Przedstawiciele Urzędu Gminy Dopiewo przypomnieli uczestnikom historię sprawy, wyjaśnili rolę strony samorządowej i podkreślili stanowisko Wójta Gminy Dopiewo.

filmy - zapis rozprawy:

film 1

film 2

film 3

AM, fot.  Małgorzata Wzgarda i Adam Mendrala