Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję i zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 25 września 2017 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie, przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Dopiewo

 • Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy Dopiewo.
 • Stwierdzenie kworum.
 • Odczytanie porządku obrad.
 • Informacja o przyjęciu protokołu z XXXIII sesji.
 • Zapytania i wnioski sołtysów
 • Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 • Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zakrzewo i Dąbrowa, terenu w rejonie ulic Piaskowej, Zachodniej, Owsianej, Żytniej i Granicznej, wzdłuż drogi ekspresowej S11.DRUK 429
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie, w rejonie ulicy Malinowej i Poziomkowej. DRUK 430
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie, w rejonie ulicy Pięknej. DRUK 431
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zborowo, terenu w rejonie ul. Zbożowej. DRUK 432
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Trzcielińskiej, działki nr ewid. 761/2, 761/4 i 761/5. DRUK 433
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Wiśniowej i Bukowskiej. DRUK 434
 • Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Botanicznej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 435
 • Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Przemysłowej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 436
 • Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dopiewo a Miastem Poznań w zakresie usług edukacyjnych. DRUK 437
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 438
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/335/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo. DRUK 439
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/350/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2017 rok. DRUK 440
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/349/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2017-2026. DRUK 441
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Dopiewo. DRUK 442
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Dopiewo. DRUK 443
 • Wolne głosy i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

Projekty uchwał dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2017-09-25 16:00
Sesja budżetowa