Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 20 listopada  2017 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie, przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Dopiewo:

 • Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy Dopiewo.
 • Stwierdzenie kworum.
 • Odczytanie porządku obrad.
 • Informacja o przyjęciu protokołu z XXXV sesji.
 • Zapytania i wnioski sołtysów
 • Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 • Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 457
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. DRUK 458
 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie. DRUK 459
 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach w  ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach. DRUK 460
 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Dopiewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Dopiewie. DRUK 461
 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu. DRUK 462
 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Astrid Lindgren w Dąbrowie. DRUK 463
 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie. DRUK 464
 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce. DRUK 465
 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego   Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie. DRUK 466
 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego    Gimnazjum im. Jana Ignacego Paderewskiego w Skórzewie. DRUK 467
 • Projekt uchwał w sprawie przyjęcia na 2018 rok Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. DRUK 468
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok  2018. DRUK 469
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/230/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. DRUK 470
 • Projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo. DRUK 471
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Skryta w miejscowości Dopiewiec. DRUK 472
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Jana Kochanowskiego w miejscowości Zakrzewo. DRUK 473
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, na południe od autostrady A2. DRUK 474
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie i Dąbrówka, w rejonie ul. Nowej i linii kolejowej. DRUK 475
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul. Poznańskiej i ul. Cisowej, gmina Dopiewo. DRUK 476
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   miejscowości Palędzie w rejonie ulicy Leśnej i Pocztowej, gmina Dopiewo. DRUK 477
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, rejon ulicy Osiedle Leśne, gmina Dopiewo. DRUK 478
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Jeziornej, Słonecznej i Złoty Łan w miejscowości Więckowice, gmina      Dopiewo. DRUK 479
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla działki o nr ewid. 192/98 w miejscowości Dopiewiec, gmina Dopiewo. DRUK 480
 • Projekt uchwały w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków    transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. DRUK 481
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stęszew. DRUK 482
 • Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia proekologicznego. DRUK 483
 • Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2018 r. na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 484
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 485
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 486
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/366/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2017 r.  w sprawie emisji obligacji komunalnych. DRUK 487
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie    podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. DRUK 488
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/350/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2017 rok. DRUK 489
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/349/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2017-2026. DRUK 490
 • Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrówka. DRUK 491
 • Wolne głosy i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

Projekty uchwał dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2017-11-20 15:00
Sesja budżetowa