Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko 

Referent ds. ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej

w Referacie Spraw Obywatelskich 

(umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

1. Wymagania od kandydata:

1) Wykształcenie:

 • niezbędne: wyższe
 • dodatkowe: brak

2) Doświadczenie zawodowe:

 • niezbędne: brak
 • dodatkowe:  brak

3) Dodatkowe umiejętności:

 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office i Internetu,
 • wysoki poziom umiejętności społecznych,
 • umiejętności budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi Urzędu,
 • umiejętności budowania dobrych relacji wewnątrz  Referatu i Urzędu,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi.

4) Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

 • ustawa o ewidencji ludności,
 • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Kodeks cywilny
 • Inne niezbędne do pracy na zajmowanym stanowisku.

5) Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • myślenia analitycznego i abstrakcyjnego,
 • komunikatywności i wysokiej umiejętności współpracy w zespole,
 • obowiązkowości i rzetelności
 • odporności na stres,
 • umiejętności realizacji równoległej kilku procesów,
 • asertywności,
 • samodzielności, kreatywności,
 • konsekwencji,
 • odpowiedzialności,
 • radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem.

2. Zakres zadań na stanowisku:

 • Obsługa spraw związanych z ewidencją ludności: zameldowania i wymeldowania osób na pobyt stały lub czasowy oraz ich rejestracja w systemie komputerowym, wydawanie zaświadczeń oraz udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru cudzoziemców.
 • Prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 • Prowadzenie całokształtu spraw o wymeldowanie i zameldowanie w trybie administracyjnym.
 • Udział w organizacji i prowadzenie  kwalifikacji wojskowej, współpraca z organami ścigania.
 • Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
 • Obsługa spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej osób fizycznych.
 • Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z działalnością gospodarczą: przyjmowania wniosków i ich przetwarzaniem, przestrzeganie terminowego przetwarzania wniosków CEIDG.
 • Współdziałanie z organami kontroli i innymi jednostkami w zakresie ewidencji ludności.
 • Przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami, należyte i terminowane wykonywanie obowiązków, przestrzeganie tajemnicy służbowej, ustawie o ochronie danych osobowych.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy oraz Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.
 • Obsługa profilu zaufanego w ramach ePUAP.

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.
 • Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

4.1 Wymiar czasu pracy - 1 etat
4.2 Praca*:

x

w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy)

x

w zespole

x

przy sztucznym oświetleniu

wymagająca*:

x

wymuszonej pozycji ciała

x

szczególnej koncentracji

x

obsługi komputera i programów komputerowych

x

obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax)

x

wyjazdów w delegację

x

dobrej ostrości wzroku

x

częstego kontaktu z ludźmi

x

przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami i budynkami urzędu

5. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

Dokumenty niezbędne:

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.dopiewo.pl
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2016, poz. 902 z późn. zm.).

Dokumenty dodatkowe:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres:  

Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo,
Kancelaria Urzędu, pok. 5

w terminie do dnia 24 listopada 2017 roku z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko referent ds. ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Dopiewo” (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

7. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

PDF icon Referent_ds.ewidencji_dzialanosci_gosp_ewidencji_ludnosci_rso

Data wydarzenia: 
2017-11-24 15:30