Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko - Strażnik Gminny

1. Wymagania od kandydata:

1) Wykształcenie:

niezbędne: średnie (preferowane wykształcenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, prawa lub administracji)

dodatkowe:

2) Doświadczenie zawodowe:

 • niezbędne: posiadanie co najmniej 2-letni staż pracy,
 • dodatkowe:  przynajmniej 1 rok pracy w służbach mundurowych policji lub straży gminnej/miejskiej.

3) Dodatkowe umiejętności:

 • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych,
 • posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
 • kwalifikacje w zakresie ratownictwa (np. wodne, drogowe, medyczne, górskie)
 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office i Internetu,
 • prawo jazdy kat. B,
 • wysoki poziom umiejętności społecznych,
 • umiejętności budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi Urzędu,
 • umiejętności budowania dobrych relacji wewnątrz  Referatu i Urzędu,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi,
 • wysoka sprawność fizyczna,
 • znajomość topografii Gminy Dopiewo,
 • znajomość języka angielskiego/niemieckiego w stopniu podstawowym

4) Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

 • ustawa o strażach gminnych oraz towarzyszące rozporządzenia,
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi,
 • ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu,
 • ustawa o finansach publicznych,
 • ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • ustawa o samorządzie gminnym,
 • ustawa o ochronie informacji niejawnych,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 • prawo o ruchu drogowym,
 • prawo o miarach,
 • kodeks wykroczeń,
 • kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • kodeks pracy,
 • kodeks postępowania administracyjnego.

5) Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • obywatelsko polskie, ukończone 21 lat,
 • obowiązkowości i rzetelności
 • odporności na stres,
 • umiejętności realizacji równoległej kilku procesów,
 • samodzielności, kreatywności,
 • odpowiedzialności.

2. Zakres zadań na stanowisku:

 • ochrona bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego, ładu i czystości na terenie gminy, w tym w szczególności
 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • przyjmowanie interwencji i udzielanie informacje interesariuszom,
 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego w sytuacjach i w sposób określony prawem,
 • nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego na sprawców popełniających wykroczenia, kierować wnioski o ukaranie do sądu.
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
 • kontrola wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymywania należytego stanu sanitarno-porządkowego, a w szczególności:
 • wyposażania nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych i płynnych,
 • usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,
 • oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
 • kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na posesjach,
 • kontrola spalania w piecach CO
 • kontrola stanu czystości i estetyki miejsc publicznych,
 • informowania właściwych instytucji o zauważonych awariach w sieciach telekomunikacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i gazowniczych,
 • kontrola oczyszczania przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń na tych terenach,
 • kontrola utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych,
 • kontrola wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
 • wyłapywanie chorych i bezdomnych zwierząt oraz przekazywanie ich do schroniska,
 • kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu,
 • kontrola prawidłowości oznakowania ulic (w tym znaków drogowych), oświetlenia ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów świetlnych, oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń, a także rozmieszczenia reklam,
 • kontrola zabezpieczeń na terenie Gminy prac inwestycyjno-remontowych,
 • kontrola realizacji postanowień decyzji o zajęciu pasa drogowego,
 • kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscach publicznych,
 • wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • patrolowanie terenów zielonych,
 • wykrywanie i ustalenie sprawców „dzikich” wysypisk śmieci,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy, w tym asystowanie przy przeprowadzaniu kontroli przez pracowników Urzędu,
 • współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • ochrona spokoju i porządku na terenie szkoły i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, a w szczególności:
 • zapobieganie przemocy fizycznej,
 • przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu oraz usuwanie z terenu szkoły osób pozostających pod wpływem alkoholu,
 • zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się (wulgarne słownictwo, palenie papierosów),
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w obrębie szkół (prawidłowe parkowanie pojazdów, właściwe oznakowanie dróg),
 • ścisła współpraca z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i nauczycielami w zakresie sprawowania nadzoru nad dziećmi w czasie przerw międzylekcyjnych,
 • współpraca z personelem szkoły oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zapobiegania narkomanii wśród dzieci i młodzieży,
 • prelekcje i pogadanki z uczniami na tematy związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami,
 • inne zadania na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym przepisów prawa miejscowego.
 • realizowanie zadań związane z prowadzeniem wymaganej dokumentacji,
 • przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie polecenia przełożonego,
 • w stosunku do obywateli postępować w sposób nie naruszający ich honoru i godności osobistej,
 • dbanie o właściwy wizerunek funkcjonariusza, a w czasie pracy i poza nią zachowywanie się z godnością,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przestrzeganie terminów okresowych badań lekarskich,
 • zachowywanie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • odpowiednie użytkowanie mienie gminnego:
 • pojazdy służbowe użytkować zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, a także dbać o ich stan techniczny, właściwą obsługę techniczną i rozliczać materiały niezbędne do eksploatacji technicznej pojazdów
 • właściwie używać umundurowanie, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o jego nienaganny wygląd
 • używać środków przymusu bezpośredniego w sposób zgodny z przepisami odrębnymi
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta, Zastępcę Wójta oraz Komendanta Straży Gminnej.

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.

Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

4.1 Wymiar czasu pracy - 1 etat
4.2 Praca:

x

w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy)

 

w zespole

 

przy sztucznym oświetleniu

wymagająca:

 

wymuszonej pozycji ciała

 

szczególnej koncentracji

 

obsługi komputera i programów komputerowych

 

obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax)

dobrej ostrości wzroku

częstego kontaktu z ludźmi.

5. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

Dokumenty niezbędne:

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.dopiewo.pl
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2016, poz. 902 z późn. zm.).
 • Dokumenty dodatkowe:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres:  

Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo,
Kancelaria Urzędu, pok. 5

W terminie do dnia 24 listopada 2017 roku z dopiskiem na kopercie:  „Nabór na stanowisko Strażnika Gminnego - Urzędu Gminy w Dopiewie”

7. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

PDF icon straznik_gminny_sg

Data wydarzenia: 
2017-11-24 15:30