Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 18 grudnia  2017 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy Dopiewo:

 • Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 • Stwierdzenie kworum.
 • Odczytanie porządku obrad.
 • Informacja o przyjęciu protokołu z XXXVI sesji.
 • Zapytania i wnioski sołtysów
 • Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 • Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/159/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 493
 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia w Gminie Dopiewo 2018 r. „Rokiem Powstania Wielkopolskiego”. DRUK 494
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Sadowej i Gruszowej. DRUK 495
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, pomiędzy ulicami Komornicką i Piastowską, gmina Dopiewo. DRUK 496
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/350/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2017 rok. DRUK 497
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/349/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2017-2026. DRUK 498
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 499
 • Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo  na 2018 rok: DRUK 500
 • przedstawienie podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej,
 • przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy, które są skutkiem:
 1. uwzględnienia przez Wójta zgłoszonych poprawek,
 2. innych okoliczności;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu;
 • odczytanie opinii Komisji Budżetu i zgłoszonych propozycji poprawek;
 • przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu;
 • dyskusja na temat projektu budżetu i opinii Komisji Budżetu;
 • zgłoszenie przez Wójta Gminy autopoprawek po dyskusji na temat projektu uchwały budżetowej oraz opinii Komisji Budżetu;
 • głosowanie propozycji poprawek nie uwzględnionych przez Wójta Gminy w autopoprawkach do projektu uchwały budżetowej;
 • głosowanie nad uchwałą budżetową.
 • Wolne głosy i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Dopiewo.

Projekty uchwał druki od nr 493 do 500 w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

 

Data wydarzenia: 
2017-12-18 15:00
Sesja budżetowa