Zarządzenie Nr 313/2017 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w 2018 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na Państwa oferty czekamy do dnia 4 stycznia 2018 r.

Zarządzenie oraz załączniki dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo.

Data wydarzenia: 
2018-01-04 15:30
ngo