Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Gminy w Dopiewie

1. Wymagania od kandydata:

1) Wykształcenie:

 • niezbędne: wyższe (pożądane o kierunku administracyjnym)
 • dodatkowe: brak 

2) Doświadczenie zawodowe:

 • niezbędne: brak
 • dodatkowe:  2-letni staż pracy na stanowisku związanym z obsługa sekretariatu

3) Dodatkowe umiejętności:

 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office i Internetu oraz umiejętność redagowania tekstów
 • wysoki poziom umiejętności społecznych,
 • umiejętności budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi Urzędu,
 • umiejętności budowania dobrych relacji wewnątrz  Referatu i Urzędu,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,

4) Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • komunikatywności i wysokiej umiejętności współpracy w zespole,
 • obowiązkowości i rzetelności
 • odporności na stres,
 • umiejętności realizacji równoległej kilku procesów,
 • asertywności,
 • samodzielności, kreatywności,
 • konsekwencji,
 • odpowiedzialności,
 • radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem.

2. Zakres zadań na stanowisku:

 • Obsługa kancelaryjna i organizacyjna Wójta:
 • pisanie pism, które Wójt pozostawia do własnego załatwienia,
 • pilnowanie terminów odpowiedzi,
 • znakowanie pism,
 • prowadzenie kalendarza Wójta, w tym prowadzenie terminarza przyjęć interesantów,
 • rezerwowanie terminów spotkań,
 • powiadamianie o spotkaniach,
 • kontaktowanie się na zewnątrz w sprawie organizacji spotkań,
 • obsługa kontaktów telefonicznych,
 • rozdział korespondencji zgodnie z dyspozycjami;
 • przyjmowanie korespondencji do podpisu oraz zwrot podpisanej korespondencji na stanowiska pracy;

Obsługa kontaktów emailowych z Urzędem:

 • e-maili oraz kierowanie ich do korespondencji,
 • w przypadkach pilnych przedkładanie do natychmiastowej dekretacji Sekretarzowi
 • lub Zastępcy Wójta.
 • Obsługa klientów w sprawie skarg i wniosków, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków:
 • ewidencjonowanie wpływających do Urzędu skarg i wniosków,
 • pilnowanie terminów odpowiedzi,
 • udzielanie odpowiedzi.
 • Obsługa posiedzeń Wójta odbywających się w gabinecie Wójta - przygotowywanie
 • miejsca dla gości łącznie z poczęstunkiem.
 • Prowadzenie rejestru upoważnień, pieczęci i pieczątek urzędowych pracowników oraz
 • legitymacji służbowych
 • Prowadzenie rejestru kontroli jednostki i rejestracja protokołów kontrolnych.
 • Monitorowanie informacji zamieszczanych w prasie i portalach internetowych dotyczących Gminy Dopiewo
 • Prowadzenie działań informacyjnych na serwisach społecznościowych zarządzanych przez Gminę
 • Wystawianie i rejestrowanie delegacji pracowników:
 • wystawianie delegacji,
 • ewidencjonowanie delegacji,
 • zaznaczenie w liście obecności,
 • prowadzenie rejestru delegacji.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie kwalifikacji pracownika

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.
 • Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

4.1 Wymiar czasu pracy - 1 etat
4.2 Praca:

 • w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy)
 • w zespole
 • przy sztucznym oświetleniu

wymagająca:

 • wymuszonej pozycji ciała
 • szczególnej koncentracji
 • obsługi komputera i programów komputerowych
 • obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax)
 • dobrej ostrości wzroku
 • częstego kontaktu z ludźmi.

5. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

Dokumenty niezbędne:

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.dopiewo.pl
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2016, poz. 902 z późn. zm.).

Dokumenty dodatkowe:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres:  

Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo,

Kancelaria Urzędu, pok. 5

w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku z dopiskiem na kopercie:  „Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Gminy w Dopiewie”

7. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kwestionariusz osobowy

Herb Gmina Dopiewo