Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 29 stycznia  2018 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Dopiewo:

 • Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 • Stwierdzenie kworum.
 • Odczytanie porządku obrad.
 • Informacja o przyjęciu protokołu z XXXVII sesji.
 • Zapytania i wnioski sołtysów
 • Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 • Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2018. DRUK 501
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2018. DRUK 502
 • Projekt uchwały w sprawie w zmiany uchwały Nr IV/30/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie powołania Kapituły Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo. DRUK 503
 • Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Dopiewo ze Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. DRUK 504
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Leśne Zacisze w miejscowości Trzcielin. DRUK 505
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Antoniego Patek w miejscowości Skórzewo. DRUK 506
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Spadziowa w miejscowości Konarzewo DRUK 507
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Więckowskiej. DRUK 508
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Trzcielin, w rejonie ulic Środkowej i Płk. A. Kopy część B. DRUK 509
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, dla działki o nr ewid. 106/22. DRUK 510
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zborowo, w rejonie ulicy Wioślarskiej. DRUK 511
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzcielin, w rejonie drogi powiatowej 2402P i drogi ekspresowej S5, gmina Dopiewo DRUK 512
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dopiewo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. DRUK 513
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2018 rok. DRUK 514
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 515
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/488/17 z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. DRUK 516
 • Projekt stanowiska w sprawie petycji dotyczącej utwardzenia ul. Wysokiej w Dopiewie. DRUK 517
 • Wolne głosy i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2018-01-29 15:00
Sesja budżetowa