Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo zaprasza na XXXIX sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się 26 lutego  2018 r. o godz. 15:00 w „Domu Strażaka” w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21. Tydzień wcześniej - 19 lutego 2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, odbędzie się wspólne  posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Dopiewo - 26 lutego 2018 r.:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XXXVIII sesji.
 5. Wręczenie stypendiów sportowych Gminy Dopiewo.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów
 7. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 8. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa. DRUK 516
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dopiewiec. DRUK 517
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gołuski. DRUK 518
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Konarzewo. DRUK 519
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Palędzie. DRUK 520
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Skórzewo. DRUK 521
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzcielin. DRUK 522
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Więckowice. DRUK 523
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zakrzewo. DRUK 524
 18. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dopiewo w 2018 r. DRUK 525
 19. Projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie kończących klasę szóstą w roku szkolnym 2017/2018. DRUK 526
 20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Przy Leśniczówce w miejscowości Dopiewo. DRUK 527
 21. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Arbuzowa w miejscowości Skórzewo. DRUK 528
 22. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Limonkowa w miejscowości Skórzewo. DRUK 529
 23. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Mandarynkowa w miejscowości Skórzewo. DRUK 530
 24. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Szkolnej i Poznańskiej - część B. DRUK 531
 25. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, pomiędzy ulicą Szkolną, a linią kolejową, gmina Dopiewo. DRUK 532
 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2018 rok. DRUK 533
 27. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 534
 28. Wolne głosy i wnioski.
 29. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Dopiewo.

Projekty uchwał od Druku 516 do Druku 534 dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Wspólne  posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa odbędzie się19 lutego 2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie

Oprócz omówienia podczas niego powyższych zagadnień, zaplanowano  spotkanie z Przewodniczącą Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w sprawie omówienia zagadnień związanych z wprowadzeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zagadnieniami związanymi z zasadami utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

Data wydarzenia: 
2018-02-26 15:00