Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na XL sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 26 marca  2018 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porzadek obrad XL sesji Rady Gminy Dopiewo:

 • Otwarcie XL sesji Rady Gminy Dopiewo.
 • Stwierdzenie kworum.
 • Odczytanie porządku obrad.
 • Informacja o przyjęciu protokołu z XXXIX sesji.
 • Zapytania i wnioski sołtysów
 • Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 • Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 • Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. DRUK 538
 • Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników. DRUK 539
 • Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Dopiewo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. DRUK 540
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo w 2018 r. DRUK 541
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. DRUK 542
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Margaretkowa w miejscowości Gołuski. DRUK 543
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wesoła w miejscowości Konarzewo. DRUK 544
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pasieki w miejscowości Konarzewo. DRUK 545
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „imienia Ojca Mariana Żelazka” dla ronda położonego w miejscowości Skórzewo. DRUK 546
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Powstańców Wielkopolskich” dla ronda położonego w miejscowości Skórzewo. DRUK 547
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Cytrynowa w miejscowości Dąbrowa. DRUK 548
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Dojazd w miejscowości Dąbrowa. DRUK 549
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Mango w miejscowości Dąbrowa. DRUK 550
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Drwęsa, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 oraz ulic Leszczynowej, Jodłowej, Przylesie i Orzechowej, gmina Dopiewo. DRUK 551
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ul. Pszczelej, gmina Dopiewo. DRUK 552
 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/44/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, w rejonie trasy S-11 i drogi powiatowej Plewiska - Gołuski, gmina Dopiewo. DRUK 553
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, w rejonie ul. Szkolnej, Ogrodowej i drogi ekspresowej S-11, gmina Dopiewo. DRUK 554
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo. DRUK 555
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/537/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 556
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2018 rok. DRUK 557
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 558
 • Wolne głosy i wnioski.
 • Zakończenie obrad XL sesji Rady Gminy Dopiewo.

Projekty uchwał od Druku 538 do Druku 558 dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2018-03-26 15:00
Sesja budżetowa