Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa przypada 11 marca . To wyjątkowe święto w gminach, w których występują wsie sołeckie. Jedną z takich gmin jest Gmina Dopiewo, złożona z 11 sołectw. 

Cykliczne spotkanie sołtysów Gminy Dopiewo z wójtem miało więc w marcu, w związku ze świętem, charakter uroczysty. Oprócz rozmów o bieżących sprawach, dotyczących Gminy i nurtujących poszczególne społeczności, były życzenia ze strony przedstawicieli władz samorządowych i tort z mapą gminy podzieloną na 11 sołectw.

- Każde z sołectw Gminy Dopiewo jest inne. Mamy tu mały, tradycyjny Trzcielin, liczący nieco ponad 300 mieszkańców i duże, podpoznańskie Skórzewo, w którym mieszka 7 tys. mieszkańców, posiadające ponad  100 ulic, dwie duże szkoły i kilka sklepów wielkopowierzchniowych. Pamiętam inne Skórzewo, rolnicze, z kilkoma ulicami. Jestem sołtysem od 34 lat  – wyjaśnia Walenty Moskalik, wieloletni sołtys Skórzewa.

- Bycie sołtysem to służba. Trzeba być społecznikiem, czerpać satysfakcję z kontaktu z drugim człowiekiem i angażowania się we wspólne sprawy. Najważniejsze są dobre relacje z ludźmi, rozumienie ich potrzeb, stanowisk, poglądów. Chodzi i o tych, którzy żyją tu od pokoleń, i o tych, którzy osiedlili się niedawno. Staram się jak najlepiej służyć tym, którzy mnie wybrali na swojego reprezentanta– mówi Albin Marian Czekalski, sołtys o najdłuższym, bo 38-letnim stażu wśród sołtysów Gminy Dopiewo.

- Sołtys musi spajać, integrować. Czasem pomóc w rozwiązaniu konfliktu sąsiedzkiego lub organizowaniu pomocy. Dąbrówka jest specyficzna, dynamicznie się rozwija. Jak grzyby po deszczu powstały tu nowe podmiejskie osiedla, które zdominowały wieś Jesteśmy zlepkiem ludzi z różnych stron Polski. Każdy przywiózł kawałek tradycji, kultury, z miejsca, z którego pochodzi. Staram się z tej różnorodności zrobić atut – tłumaczy Barbara Plewińska, sołtys Dąbrówki.

- Szanowni sołtysi, jesteście jak lekarze pierwszego kontaktu, diagnozujący potrzeby. Reprezentujecie interesy swoich małych ojczyzn na forum gminy, ale i angażujecie się pomoc  mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów. To czyni Was niezwykłymi  - powiedział Adrian Napierała, Wójt Gminy Dopiewo, podkreślając rolę sołtysów.

Znasz swojego Sołtysa? Dane kontaktowe do sołtysów oraz Statuty Sołectw - kliknij tutaj

Więcej - w marcowym „Czasie Dopiewa”,  wkrótce.

Więcej zdjęć - na naszym profilu na fb - kliknij tutaj

Adam Mendrala,
fot. Beata Spychała, A. Mendrala

Kim jest Sołtys?

Sołtys stoi na czele Sołectwa i ma prawo do udziału i występowania na forum Rady Gminy. Jest przedstawicielem społeczności wiejskiej. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, która jest organem doradczym. Co 4 lata stali mieszkańcy danego Sołectwa na zebraniu wiejskim wyłaniają w tajnym i bezpośrednim głosowaniu Sołtysa oraz Radę Sołecką. Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa jest organem uchwałodawczym, stanowiącym i kontrolnym.

Sołectwo

Jest jednostką pomocniczą Gminy, charakterystyczną dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa Rada Gminy w statucie sołectwa. W Polsce jest blisko  40,5 tys. Sołectw.  Teren Gminy Dopiewo jest podzielony na 11 Sołectw, mamy więc 11 Sołtysów. 5 spośród nich pełni dodatkowo funkcję radnego w Radzie Gminy (oznaczono za nazwiskiem: RG). Sołtysami są: Dąbrowa – Krzysztof Dorna (RG), Dąbrówka - Barbara Plewińska, Dopiewiec – Mariola Nowak (RG), Dopiewo – Tadeusz Bartkowiak (RG), Gołuski – Tadeusz Plenzler, Konarzewo – Hanka Antkowiak - Janaszak, Palędzie – Agnieszka Grześkowiak, Skórzewo – Walenty Moskalik (RG), Trzcielin – Alojzy Sammler, Więckowice – Anna Kwaśnik (RG), Zakrzewo - Albin Marian Czekalski.

Kompetencje i obowiązki sołtysa

  • reprezentuje Sołectwo na zewnątrz
  • zwołuje zebranie wiejskie
  • realizuje uchwały Rady Gminy dotyczące Sołectwa
  • dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego
  • uczestniczy w sesjach Rady Gminy
  • zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy Sołectwa.

Dzień Sołtysa

To polskie święto obchodzone11 marca. Ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku Sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz podkreślenie roli sołtysa w polskiej wsi.

AM