Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie odbyło się 23.03.2018 r. .

Obrady rozpocząłPrzewodniczący Zarządu Spółki Wodnej w Dopiewie Pan Czesław Hetmański. Otwierając Walne Zgromadzenie powitał on uczestników zgromadzenia - tj. Wójta Gminy Dopiewo -Adriana Napierałę, Przewodniczącego Rady Gminy Dopiewo -Leszka Nowaczyka, delegatów na Walne Zgromadzenie Spółki i pracowników Spółki.

Delegaci jednogłośnie przegłosowali na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -Czesława Hetmańskiego, a na Protokolanta - Józefa Marszałka.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego porządku obrad, poddano go pod głosowanie.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Przewodniczący - Czesław Hetmański.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółki Wodnej przedstawiła księgowa Spółki -Elżbieta Kleszcz. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu przedstawił członek Komisji Rewizyjnej - Krzysztof Kaźmierczak. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Przystąpiono do dyskusji. Głos zabrali: Jan Malina , Józef Sapała i Małgorzata Kawa.  Wójt Adrian Napierała podziękował Zarządowi za dobrą pracę na rzecz Spółki idobre wyniki. Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku zebrania. Przystąpiono do głosowania uchwał.

Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym 5 uchwał.

Podjęte uchwały:

  1. Zatwierdzenie Sprawozdań z działalności Zarządu Spółki i Sprawozdanie Finansowe Spółki Wodnej oraz Uchwalenie absolutorium Zarządowi Spółki za 2017 r.
  2. Uchwalenie planu pracy oraz budżetu Spółki na 2018 r.
  3. Ustalenie wysokości stawek za dostarczoną wodę, opłatę stałą, zezwolenie na przyłącze oraz udziału członkowskiego w okresie od maja 2018 do 30 kwietnia 2019 r.
  4. Ustalenie na 2018 r. wysokości diet, ryczałtu km, podróży służbowych odbywanych w sprawach Spółki oraz ekwiwalentu za stracony czas na prowadzenie spraw Spółki.
  5. Przyznanie nagród dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za szczególny wkład pracy w działalności Spółki za 2017 r.

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali: Małgorzata Kawa - podkreślając, że w Spółce Wodnej woda jest w tak niskiej cenie, ponieważ Spółka nie generuje wysokich kosztów, a członkowie Zarządu pracują w ramach niskich ekwiwalentów stanowiących rekompensatę za utracony czas.

Wójt Adrian Napierała stwierdził, że na chwilę obecną Unia Europejska nie dofinansowuje infrastruktury wodociągowej oraz poinformował, że gmina analizuje kwestie prawne dotyczące możliwości przekazania na własność gruntu na którym usytuowana jest Stacja Uzdatniania Wody oraz gruntu na którym znajduje się studnia głębinowa nr 4 Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo - Leszek Nowaczyk zasugerował, aby jeszcze raz przyjrzeć się cenie 1 m3 wody w kontekście planów wieloletnich związanych z rozbudową i doinwestowaniem Spółki Wodnej. Na tym wolne głosy i wnioski się wyczerpały.

Czesław Hetmański
Przewodniczący Spółki Wodnej w Dopiewie