Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia  2018 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XLI sesji Rsdy Gminy Dopiewo:

 • Otwarcie XLI sesji Rady Gminy Dopiewo.
 • Stwierdzenie kworum.
 • Odczytanie porządku obrad.
 • Informacja o przyjęciu protokołu z XL sesji.
 • Zapytania i wnioski sołtysów
 • Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 • Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 • Projekt uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. DRUK 560
 1.  informacja Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
 2. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 3. wybory – głosowanie tajne.
 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. DRUK 561
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dopiewo. DRUK 562
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr  XXXVIII/512/18 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dopiewo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. DRUK 563
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Ks. Stanisława Hartlieba w miejscowości Konarzewo. DRUK 564
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Spacerowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 565
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Leona Dorny” dla ronda położonego w miejscowości Dąbrówka. DRUK 566
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Piaskowej i Szkolnej, gminy Dopiewo, w zakresie działki o nr ewid. 423/1. DRUK 567
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Ks. Kozierowskiego, dla części działki o nr ewid. 425/176. DRUK 568
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ul. Batorowskiej, Rolnej i drogi wojewódzkiej nr 307, gmina Dopiewo. DRUK 569
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, dla części obszaru gminy położonej w miejscowości Skórzewo i Dąbrowa. DRUK 570
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy Botanicznej. DRUK 571
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie linii kolejowej. DRUK 572
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu DRUK 573
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2018 rok. DRUK 574
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 575
 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy   Dopiewo ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. DRUK 576
 • Wolne głosy i wnioski.
 • Zakończenie obrad XLI sesji Rady Gminy Dopiewo.

Projekty uchwał od Druku nr 560 do Druku nr 576 dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2018-04-23 15:00
Sesja budżetowa