Rada Gminy informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

 1. Informacja o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 2. Procedura w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo:
 • Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Dopiewo  za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.
 • Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,
 • Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
 • Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo za 2017 rok,
 • Głosowanie w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok oraz stwierdzenie podjęcia Uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2017. DRUK 590
 • Głosowanie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo oraz stwierdzenie podjęcia Uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo za 2017 rok. DRUK 591
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 592
 2. Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dopiewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. DRUK 593
 3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Świętojańskiej, gmina Dopiewo. DRUK 594
 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Drwęsa, w rejonie ulic Akacjowej, Dębowej, Cedrowej, Jaworowej, Orzechowej, Sosnowej, Bukowej i Brzozowej, gmina Dopiewo. DRUK 595
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulic Leśnej i Borówkowej, gmina Dopiewo. DRUK 596
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, pomiędzy ulicami Długą i Przemysłową, gmina Dopiewo. DRUK 597
 7. Projekt uchwały w sprawie w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ul. Granicznej i Przylesie. DRUK 598
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ul. Komornickiej, na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz działkach o nr ewidencyjnych 585/1 i 585/2. DRUK 599
 9. Projekt uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulicy Szkolnej, Tęczowej, Błękitnej i Słonecznej. DRUK 600
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wiosenna w miejscowości Skórzewo. DRUK 601
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Więckowska w miejscowości Zborowo i Fiałkowo. DRUK 602
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sasanki w miejscowości Palędzie. DRUK 603

Projekty uchwał Druki nr 590 do 613 - dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

 1. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pastelowa w miejscowości Zakrzewo. DRUK 604
 2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Cyrkoniowa w miejscowości Palędzie. DRUK 605
 3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Granitowa w miejscowości Palędzie. DRUK 606
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bananowa w miejscowości Dąbrowa. DRUK 607
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Melonowa w miejscowości Dąbrowa. DRUK 608
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Porzeczkowa w miejscowości Dąbrowa. DRUK 609
 7. Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Dopiewo a Gminą Tarnowo Podgórne w sprawie określenia wzajemnych zobowiązań w zakresie zaprojektowania i budowy i zarządzania nowopowstałą drogą stanowiącą połączenie ul. Leśnej w Dąbrowie z drogą wewnętrzną wzdłuż DW 307 w Dąbrowie. DRUK 610
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu wsparcia edukacyjnej działalności szkół „Grant oświatowy w gminie Dopiewo”. DRUK 611
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2018 rok. DRUK 612
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 613

 

 

 

Data wydarzenia: 
2018-06-18 15:00
Komisja Oświaty