Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. budowy i utrzymania dróg w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Dopiewie

1. Wymagania od kandydata:

1) Wykształcenie:

 • niezbędne: średnie techniczne (profil umożliwiający wykonywanie zadań na stanowisku)
 • dodatkowe: brak 

2) Doświadczenie zawodowe:

 • niezbędne: staż pracy 3 lata, w tym co najmniej 2 lata przy wykonywaniu podobnych czynności (w przypadku posiadania wykształcenia średniego)
 • dodatkowe:  brak

3) Dodatkowe umiejętności:

 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office
  i Internetu,
 • znajomość oprogramowania z zakresu ewidencji dróg,
 • znajomość zagadnień związanych z drogownictwem i inżynierią ruchu,
 • znajomość zagadnień w zakresie budowy  i remontów obiektów,
 • wysoki poziom umiejętności społecznych,
 • umiejętności budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi Urzędu,
 • umiejętności budowania dobrych relacji wewnątrz  Referatu i Urzędu,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi.

4) Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

 • ustawy o drogach publicznych,
 • ustawy prawo zamówień publicznych,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • inne niezbędne do pracy na zajmowanym stanowisku.

5) Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • myślenia analitycznego i abstrakcyjnego,
 • komunikatywności i wysokiej umiejętności współpracy w zespole,
 • obowiązkowości i rzetelności
 • odporności na stres,
 • umiejętności realizacji równoległej kilku procesów,
 • asertywności,
 • samodzielności, kreatywności,
 • konsekwencji,
 • odpowiedzialności,
 • radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem.

2. Zakres zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji dróg oraz innych budowli służących drodze
 2. Prowadzenie spraw związanych z właściwym utrzymaniem stanu dróg gminnych poprzez m.in.
 1. Przygotowanie harmonogramów realizacyjnych związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wraz z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących zakresu robót  związanych z utrzymaniem dróg
 2. Przeprowadzanie okresowych kontroli dróg w zakresie stanu nawierzchni dróg gminnych, oznakowania poziomego i pionowego
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o awariach na drogach i dalsze prowadzenie sprawy aż do usunięcia awarii
 1. Przygotowywanie, koordynowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych
 2. Przygotowywanie projektów umów i obsługa ich zawarcia oraz realizacji w zakresie zajmowanego stanowiska.
 3. Sprawdzanie zgodności realizacji inwestycji z umowami, kontrola nad wykorzystaniem środków z budżetu Gminy oraz środków zewnętrznych
 4. Weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, remonty, inwestycje, zakupione towary w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku
 5. Udział w pracach komisji przetargowej w zakresie zajmowanego stanowiska
 6. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie swoich właściwości
 7. Współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami, stanowiskami samodzielnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.

Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

4.1 Wymiar czasu pracy - 1 etat

4.2 Praca:

 • w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy)
 • w zespole
 • przy sztucznym oświetleniu

wymagająca:

 • wymuszonej pozycji ciała
 • szczególnej koncentracji
 • obsługi komputera i programów komputerowych
 • obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax)
 • dobrej ostrości wzroku
 • częstego kontaktu z ludźmi.

5. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

 1. Dokumenty niezbędne:
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.dopiewo.pl
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2016, poz. 902 z późn. zm.).

2. dodatkowe:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres:  

Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo,
Kancelaria Urzędu, pok. 5

w terminie do dnia 22 czerwca 2018 roku z dopiskiem na kopercie:  „Nabór na stanowisko podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Dopiewie

7. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Herb Gmina Dopiewo