Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Rady Gminy Dopiewo z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających 2 ławników do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu na kadencję 2016-2019 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 23, ze zm.,
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693)

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 21 sierpnia 2018 r.

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu pozostaną bez biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Art. 158 wyżej wspomnianej ustawy określa, że:

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

  • prezesi właściwych sądów,
  • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r, poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Wzór karty określa załącznik do rozporządzenia.

Wzór karty udostępnia się nieodpłatnie w siedzibach organów gmin.

Wzór karty jest dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości oraz na stronie www.dopiewo.pl.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Informując o powyższym prosi się o zgłaszanie kandydatów w terminie do 21 sierpnia 2018 r. na adres: Rada Gminy,  ul. Leśna 1c, 62 – 070 Dopiewo,

Informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dopiewie - Biuro Rady Gminy, pokój nr 104, tel.  061 89 06 367.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Microsoft Office document icon karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Microsoft Office document icon lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Data wydarzenia: 
2018-08-21 15:30
Ławnicy