Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na XLIV sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 9 sierpnia  2018 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo:

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XLIII sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów
 6. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dopiewo. DRUK 616
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. DRUK 617
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Lewkoniowa w miejscowości Gołuski. DRUK 618
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Puchacza w miejscowości Gołuski. DRUK 619
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Blask w miejscowości Dopiewiec. DRUK 620
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Przełom w miejscowości Dopiewiec. DRUK 621
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Źródło w miejscowości Dopiewiec. DRUK 622
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo w 2018 r. DRUK 623
 16. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dopiewo i Gminą Komorniki w przedmiocie powierzenia Gminie Komorniki częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. DRUK 624
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2018 rok. DRUK 625
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 626
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

DRUKI od nr 616 do nr 626 dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2018-08-09 15:00
Sesja budżetowa