Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Palędzie i stacja Dopiewo

Węzły przesiadkowe budowane w Palędziu i w Dopiewie, to kluczowe inwestycje Gminy Dopiewo. Poprawią funkcjonalność i estetykę okolic stacji.

Na stacji w Palędziu widać już parkingi typu „park&ride”, 2 wiaty rowerowe, info-kiosk, lampy, tablice informacyjne i monitoring, niebawem zamontowane zostaną ławki, wiaty przystankowe oraz ekrany akustyczne. Dla osób niepełnosprawnych zamontowane zostaną maty guzikowe oraz oznaczone miejsca parkingowe.

W Dopiewie rozpoczęły się prace ziemne na miejscach docelowo wyznaczonych pod parkingi typu „park&ride”. W ramach tego projektu wykonany zostanie również remont ul. Kolejowej oraz wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Laserowej.

Inwestycje te mają na celu zachęcenie mieszkańców do podróżowania koleją i przesiadania się z samochodu na pociąg. Po wdrożeniu projektu „Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”, pociągi częściej kursujące w godzinach szczytu, mają usprawnić komunikację podróżujących między Gmina Dopiewo a Poznaniem. Zmiany preferencji podróżujących sprzyjają poprawie środowiska i odciążą drogi powiatowe i gminne przepełnione czy zakorkowane w godzinach szczytu.

Budowy obu węzłów mają zakończyć się w roku 2018. Planowany termin zakończenia prac na węzłach przesiadkowych w Palędziu to 31 sierpnia br. a w Dopiewie - 31 października br. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Wartość całego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 7 672 855,81 zł przy całkowitej wartości projektu 11 869 629,92 zł.

Mieszkańców Palędzia i Gołusek interesuje sprawa zwiaząna z przejściem podziemnym.

Inwestycję „Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy w Palędziu” przeprowadzono w zakresie możliwym do realizacji, ze względów finansowych i formalnych. Dzięki temu udało się ją nie tylko zrealizować, ale pozyskać na przedsięwzięcie spore dofinansowanie zewnętrzne. Węzeł w Palędziu jest na ukończeniu i wkrótce będzie służył mieszkańcom. Zakresu modernizacji nie można było poszerzyć o przejście podziemne. Na etapie pozyskiwania środków nie było realnych możliwości wykonania przejścia o długości 50 m pod ziemią, przebiegającego przez tereny PKP, pod torami.

Obecnie Gmina Dopiewo prowadzi rozmowy ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie rozbudowy przejścia podziemnego pod torami kolejowymi na stacji w Palędziu w kierunku zabudowy mieszkaniowej przy ul. Nowej. Ponadto Gmina Dopiewo wystąpiła do PKP Polskie Linie Kolejowe SA o wydanie warunków technicznych i inwentaryzację istniejącego przejścia. Szacunkowy koszt budowy 50 m przejścia pod torami to aż ok. 5 mln zł. Jednak w tym przypadku oprócz posiadania odpowiedniej kwoty, którą można by wyłożyć na inwestycję, konieczne są uzgodnienia formalne z PKP.

Teren możliwy do pozyskania od PKP na inwestycję „Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy - Palędzie” miał ograniczoną powierzchnię. Nie było możliwe wybudowanie przy tej stacji węzła i przystosowanie terenu do potrzeb rosnącej liczebnie społeczności bez ingerencji w znajdującą się na tym terenie roślinność.

W zamian za usunięte z tego terenu drzewa, Gmina Dopiewo posadzi w ramach tzw. kompensaty 70 drzew i obsadzi krzewami teren o powierzchni ok. 100 m2. Nasadzenia kompensacyjne są rozwiązaniem stosowanym standardowo w przypadkach wycinek koniecznych do realizacji inwestycji i wynikają z decyzji Starosty.

Zdjęcia zostały wykonane na początku sierpnia 2018 r.

Fot. M. J.