Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na XLVI sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 15 października  2018 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo

 • Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo
 • Stwierdzenie kworum.
 • Odczytanie porządku obrad.
 • Informacja o przyjęciu protokołu z XLV sesji.
 • Zapytania i wnioski sołtysów
 • Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 • Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2019 r. DRUK 644
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Dopiewo. DRUK 645
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Dopiewo. DRUK 646
 • Projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo. DRUK 647
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Biedronki i Pasikonika, gmina Dopiewo. DRUK 648
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Kolejowej i Brzoskwiniowej, gmina Dopiewo. DRUK 649
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Leśnej, Topolowej, Orzechowej i Agrestowej, gmina Dopiewo. DRUK 650
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Szkolnej i Poznańskiej – część B. DRUK 651
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stęszew. DRUK 652
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2018 rok. DRUK 653
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 654
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2019 rok Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. DRUK 655
 • Wolne głosy i wnioski.
 • Podsumowanie VII Kadencji – podziękowania.
 • Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2018-10-15 15:00
Sesja budżetowa