Jaka będzie forma głosowania?

Głosowanie w Dopiewskim Budzecie Obywatelskim przeprowadza się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej budżetu obywatelskiego dostępnej w okresie głosowania czyli od 7 do 16 listopada 2018 r. na stronie internetowej dbo.dopiewo.pl oraz w formie papierowej – wrzucając kartę do urny w Urzędzie Gminy Dopiewo.

Kto jest uprawniony do głosowania?

Każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo jest uprawniony do oddania głosu, bez względu na wiek. Głosujemy na dowolny projekt z listy.

Na podstawie: Rozstrzygniecie Nadzorcze nr KN - I.4131.1.326.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego

Jakie są możliwości głosowania?

Są trzy sposoby głosowania:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo - poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania.
  2. poprzez stronę internetową dbo.dopiewo.pl - wypełniając interaktywną kartę do głosowania.
  3. przesyłając na adres Urzędu kartę do głosowania - z dopiskiem na kopercie „Dopiewski Budżet Obywatelski – Głosowanie”. Za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu korespondencji do Urzędu.

Weryfikacja głosowania.

Po zakończeniu głosowania karty zostaną zweryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Za karty nieważne uznaje się karty:

  • wypełnione nieczytelnie i niezawierające wymaganych danych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • wskazujące więcej niż jedną propozycję zadania;
  • zawierające nieprawdziwe dane;
  • wypełnione przez osoby nieuprawnione do głosowania.
  • Wypełnienie kilku kart do głosowania przez tą samą osobę powoduje, że wszystkie złożone przez nią karty uznaje się za nieważne.

Jak będą obliczane wyniki?

Wszystkie głosy (suma głosów) oddane na dany projekt zostaną pomnożone przez współczynnik korygujący, który ma na celu wyrównanie szans wynikowych dla projektów z Sołectw z terenu Gminy Dopiewo, które charakteryzują się zróżnicowaną (mniejsza lub większą) ilością mieszkańców. 

Współczynnik korygujący oblicza się za pomocą wzoru:

(LMśr/LMi + 1) / 2

Gdzie:
LMśr – średnia liczba zameldowanych mieszkańców sołectwa w danej kategorii na dzień 01.01.2018

LMi – liczba zameldowanych mieszkańców danego sołectwa na dzień 01.01.2018

Sołectwo LMi Grupa Współczynnik Korygujacy
Dąbrówka 3942 1 1,1041
Dopiewo 3391 1 1,2023
Skórzewo 6955 1 0,8424
Dąbrowa 1958 2 0,9266
Dopiewiec 1497 2 1,0579
Konarzewo 1899 2 0,9398
Palędzie 1604 2 1,0207
Zakrzewo 1394 2 1,0991
Gołuski 528 3 1,2188
Trzcielin 528 3 1,2188
Więckowice 1221 3 0,8108
GRUPY LM śr
1 4762,7
2 1670,4
3 759,0

 

Skorygowana liczba głosów decyduje o kolejności projektów na liście do realizacji.

Wyjaśnienie na przykładzie:

Grupa I

  • w przypadku uzyskania liczby głosów: Dąbrówka: 1000, Dopiewo: 1000, Skórzewo: 1000, liczba punktów decydujących o kolejności na liście w grupie (tzw. skorygowana liczba głosów) wyniesie: Dąbrówka: 1104, Dopiewo:1202 , Skórzewo: 842.
  • w przypadku uzyskania liczby głosów: Dąbrówka: 1200, Dopiewo: 1104, Skórzewo: 1574, liczba punktów decydujących o kolejności na liście w grupie (tzw. skorygowana liczba głosów) wyniesie: Dąbrówka: 1325, Dopiewo:1327, Skórzewo: 1326.

Za wybrane do realizacji uznaje się zadania z każdej z grupy, które uzyskały największą skorygowaną liczbę głosów, nie mniejszą jednak niż 30, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski w danej grupie (puli).

Jeżeli dwie albo więcej propozycji zadań poddanych głosowaniu otrzymają tą samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście w grupie decyduje losowanie.

Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnia się pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

Jeżeli w wyniku głosowania dwa albo więcej wybranych zadań pozostają ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczają, do realizacji wyznaczone zostaje zadanie, które zdobyło większą liczbę głosów.

Wójt sporządzi wykaz zadań, które głosami uprawnionych mieszkańców zostały wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie internetowej Gminy oraz w biuletynie informacyjnym „Czas Dopiewa”.

Na podstawie Uchwała Nr XLIII/614/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dopiewo w sprawie budżetu obywatelskiego.

Beata Spychała