Miejsce: Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie Dopiewo, ul. Szkolna 21 20 listopada 2018 w godzinach 15:30 - 17:00
 
Uczestnikom zaprezentujemy sposoby ćwiczenia pamięci. W czasie przerwy zapraszamy na drobny poczęstunek.  `

Serdecznie prosimy o upowszechnienie informacji o planowanych przez nas warsztatach skierowanych do mieszkańców Powiatu Poznańskiego, którzy ukończyli 60 rok życia oraz ich opiekunów. Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie rozpoczęcia warsztatów znajdują się na plakacie.

Warsztaty prowadzić będą specjaliści: lekarz neurolog oraz neuropsycholog, którzy przybliżą uczestnikom wiedzę w zakresie zdrowia psychicznego, w tym w szczególności chorób otępiennych, działań terapeutycznych, roli rodziny w diagnostyce i terapii otępień, a także sposobach komunikowania się z chorymi. Uczestnikom zaprezentujemy także ćwiczenia do terapii poznawczej.

Zaawansowany wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka pojawienia się zaburzeń poznawczych, otępienia, które powoli staje się jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów zdrowotno-społecznych. Do tej grupy zalicza się także udary niedokrwienne i wylewy. Choroby otępienie, ze względu na wzrost częstości występowania wraz z wiekiem, stanowią obecnie jedno z największych zagrożeń dla niewydolnego już systemu opieki nad seniorami.

Zespoły otępienne są coraz częściej rozpoznawaną i szeroko badaną w ostatnich latach grupą zaburzeń, których pochodzenie jest związane z rozwojem patologicznych zmian w mózgu. Prowadzą one do stopniowego i nieodwracalnego pogarszania się funkcjonowania poznawczego.

Funkcje poznawcze to zespół „umiejętności” mózgu, które pozwalają nam sprawnie i elastycznie myśleć, spostrzegać, zapamiętywać, przewidywać, podejmować decyzje, porozumiewać się językiem i organizować codzienne sprawy.

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił rozwój wiedzy dotyczącej funkcjonowania ludzkiego mózgu w okresie późnej dorosłości oraz starości. Udowodniono, że sprawność umysłowa maleje z wiekiem w sposób stopniowy i naturalny, co wynika z obniżania się wraz z wiekiem wydolności komórek mózgowych i powoduje postępujące zaniki w obrębie kory mózgowej. Tak jak z wiekiem maleje wydolność mięśni, organów, sprężystość skóry, tak samo mniej sprawnie działa mózg, co przejawia się przede wszystkim w postaci dłuższego czasu, jakiego potrzebuje na przefiltrowanie, przetworzenie i zakodowanie informacji z otoczenia. Badania wykazują również, że odpowiedni trening może spowodować spowolnienie zachodzących procesów stopniowej utraty sprawności poznawczej.

Dla dobrej jakości życia w starości niezbędne jest utrzymanie sprawności funkcjonalnej osób starszych i możliwie najdłuższe zachowanie samodzielności w życiu codziennym. Dobra sprawność funkcjonalna umożliwia osobie starszej zachowanie niezależności i autonomii.

Działania podejmowane wobec osób starszych, zarówno przez profesjonalistów jak i opiekunów nieformalnych, powinny być nakierowane na optymalizację sprawności funkcjonalnej. Optymalizacja oznacza jej poprawę lub utrzymanie w zależności od możliwości, albo co najmniej korzystne modyfikacje tempa pogarszania i poprawę jakości życia.

W utrzymaniu sprawności funkcjonalnej duże znaczenie ma stymulacja i ćwiczenie funkcji poznawczych, gdyż istnieje korelacja między utratą sprawności funkcjonalnej a pogorszeniem funkcjonowania poznawczego.

Zapewnienie możliwie najlepszej sprawności funkcjonalnej osób starszych daje szanse utrzymania dobrej jakości życia i względnej samodzielności w chorobie zarówno pacjentów jak i opiekunów.

PDF icon Informacja dodatkowa

Plik Pismo przewodnie gminy

PDF icon Plakat Dopiewo

Anna Maria Majchrzycka

 

Data wydarzenia: 
2018-11-20 15:30
Herb Gmina Dopiewo