Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na III sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018r.  o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad III sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy Dopiewo
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z II sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Projekt uchwały w sprawie powołania Kapituły Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo. DRUK 22
 9. Projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo. Druk 23
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Orkiszowa w miejscowości Dąbrowa DRUK 24
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bukszpanowa w miejscowości Dąbrowa DRUK 25
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Muminków w miejscowości Dopiewiec DRUK 26
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wadowicka w miejscowości Dąbrówka DRUK 27
 14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Trzcielin terenu wzdłuż drogi powiatowej Dopiewo - Stęszew. DRUK 28
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 29
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2018 rok. DRUK 30
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 31
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026. DRUK 32
 19. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo  na 2019 rok. DRUK 33
 1. przedstawienie podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej,
 2. przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy, które są skutkiem:
 •  uwzględnienia przez Wójta zgłoszonych poprawek,
 •  innych okoliczności;
 1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu;
 2. odczytanie opinii Komisji Budżetu i zgłoszonych propozycji poprawek;
 3. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu;
 4. dyskusja na temat projektu budżetu i opinii Komisji Budżetu;
 5. zgłoszenie przez Wójta Gminy autopoprawek po dyskusji na temat projektu uchwały budżetowej oraz opinii Komisji Budżetu;
 6. głosowanie propozycji poprawek nie uwzględnionych przez Wójta Gminy w autopoprawkach do projektu uchwały budżetowej;
 7. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy Dopiewo.

Uchwały od Druku 22 do Druku 33 - dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej


Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

 

 

 

 

 

Data wydarzenia: 
2018-12-17 15:00