Rada Gminy Dopiewo w dniu 17 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet na rok 2019. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 141.176.144 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 134.913.811 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.262.333 zł.

Najważniejsze pozycje dochodów bieżących to:

  • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -  57.136.772 zł,
  • subwencja -  27.349.547 zł,
  • dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 24.050.772 zł,
  • podatki i opłaty –  22.756.760 zł,
  • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.000.000 zł.

Struktura dochodów Gminy Dopiewo przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 147.140.426 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 110.222.069 zł, wydatki majątkowe w wysokości  36.918.357 zł.

Deficyt budżetu Gminy  na 2018 rok wynosi 5.964.282 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do emisji  obligacji.

Największym beneficjentem budżetu Gminy Dopiewo jest oświata. Planowane wydatki na ten cel to 64.419.245 zł. W wartości tej mieszczą się inwestycje oświatowe zaplanowane na przyszły rok w wysokości 11.936.990 zł.

Na 2019 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości  134.913.811 zł, wydatki bieżące w wysokości 110.222.069 zł. Różnica stanowi nadwyżkę operacyjną i wynosi 24.691.742 zł.

Na wypłatę świadczeń 500+ Gmina Dopiewo  otrzyma z budżetu  państwa dotację w wysokości 16.803.797 zł. Natomiast na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii planuje przeznaczyć kwotę 480.000 zł. Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na pomysły mieszkańców realizowane w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano 300.000 zł.

W roku 2019 Gmina zgodnie z harmonogramem zaciągniętych zobowiązań  musi wykupić obligacje wyemitowane w latach poprzednich i spłacić zaciągnięte kredyty
i pożyczki w wysokości  8.035.718 zł.  Planuje się również w 2019 r. emisję obligacji na kwotę 14.000.000 zł, która stanowić będzie przychody budżetu.


Małgorzata Mazurek, Skarbnik Gminy Dopiewo

Budżet 2016