Urząd Gminy Dopiewo, ogłasza nabór na stanowisko podinspektor ds. płacowo-administracyjnych w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy w Dopiewie

1. Wymagania od kandydata:

1) Wykształcenie:

 • niezbędne: średnie (preferowane profile wykształcenia: ekonomia, finanse i rachunkowość)
 • dodatkowe: wyższe (preferowane profile wykształcenia: ekonomia, finanse i rachunkowość);

2) Doświadczenie zawodowe:

 • niezbędne: 3 lat stażu pracy, w tym 2 lata na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń pracowniczych i innych należności związanych ze stosunkiem pracy w sferze budżetowej (w przypadku posiadania wykształcenia średniego)
 • dodatkowe: 2 lata stażu pracy, w tym rok na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń pracowniczych i innych należności związanych ze stosunkiem pracy w sferze budżetowej (w przypadku posiadania wykształcenia średniego)

3) Dodatkowe umiejętności:

 • doświadczenie w prowadzeniu zadań oświatowych należących do kompetencji organu prowadzącego w rozumieniu prawa oświatowego,
 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office
  i Internetu w tym umiejętność obsługi programów płacowych oraz programu PŁATNIK,
 • wysoki poziom umiejętności społecznych,
 • umiejętności budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi Urzędu,
 • umiejętności budowania dobrych relacji wewnątrz  Referatu i Urzędu,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi.

4) Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy Prawo oświatowe.

5) Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • myślenia analitycznego i abstrakcyjnego,
 • komunikatywności i wysokiej umiejętności współpracy w zespole,
 • obowiązkowości i rzetelności,
 • odporności na stres,
 • umiejętności realizacji równoległej kilku procesów,
 • asertywności,
 • samodzielności, kreatywności,
 • konsekwencji,
 • odpowiedzialności,
 • radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem.

2. Zakres zadań na stanowisku będzie obejmował m.in.:

 1. Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych dla jednostek oświatowych.
 2. Sporządzanie dowodów księgowych w zakresie naliczania wynagrodzeń, w tym w szczególności  sporządzanie list płac.
 3. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń dla pracowników i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.
 4. Sporządzanie zaświadczeń o osiąganych zarobkach.
 5. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń, w szczególności rat pożyczek mieszkaniowych, MKZP, zajęć komorniczych i sporządzanie odpowiednich pism. 
 6. Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło.
 7. Sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym PIT-11, PIT-4 oraz PIT-8AR.
 8. Sporządzanie deklaracji oraz raportów związanych z ubezpieczeniami społecznymi.
 9. Sporządzanie deklaracji w zakresie PFRON.
 10. Przygotowanie oraz wysyłka sprawozdań do GUS.
 11. Przygotowanie zestawień w zakresie wynagrodzeń do planów i sprawozdań z wykonania budżetu Gminy.
 12. Bieżąca analiza wykonania planu wynagrodzeń.
 13. Uzgadnianie ewidencji analitycznej wynagrodzeń z ewidencją syntetyczną.
 14. Sporządzanie sprawozdań do Kuratorium Oświaty i MEN w zakresie SIO oraz wykazów do Urzędu Statystycznego.
 15. Współpraca przy analizie arkuszy organizacyjnych i sprawdzanie zgodności zapisów z dokumentacją płacową, awansu zawodowego nauczycieli, nagród dyrektorów.
 16. Sporządzanie zestawień i analiz dotyczących realizowanych przez ROKSiZ zadań.

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.

Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

4.1 Wymiar czasu pracy - 1 etat.
4.2 Praca w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy), w zespole, przy sztucznym oświetleniu wymagająca wymuszonej pozycji ciała, szczególnej koncentracji, obsługi komputera
i programów komputerowych, obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax), częstego kontaktu z ludźmi.

5. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

 1. Dokumenty niezbędne:
  • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.dopiewo.pl
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1260 z późn. zm.).
 2. dodatkowe:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres :  Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo, Kancelaria Urzędu, pok. 5

w terminie do dnia 18 stycznia 2019 roku z dopiskiem na kopercie:  „Nabór na stanowisko podinspektor ds. płacowo-administracyjnych w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy w Dopiewie” (aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane)

7. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Herb Gmina Dopiewo