Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym i Budżetu Urzędu Gminy w Dopiewie

1. Wymagania od kandydata:

1) Wykształcenie:

 • niezbędne: wyższe
 • dodatkowe: brak

2) Doświadczenie zawodowe:

 • niezbędne: brak
 • dodatkowe: znajomość zagadnień związanych z ewidencją podatków i opłat lokalnych

3) Dodatkowe umiejętności:

 • preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność obsługi komputera, programów w pakiecie Office,
 • znajomość oprogramowania w zakresie ewidencji podatków i opłat lokalnych ( np. systemu RADIX, FOKA, GROSZEK, SIGID),
 • umiejętność budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi Urzędu,
 • umiejętność budowania dobrych relacji wewnątrz  Referatu i Urzędu,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi.

4) Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

 • ustawy Ordynacja  podatkowa,
 • ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • ustawy o podatku rolnym,
 • ustawy o podatku leśnym,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • inne niezbędne do pracy na zajmowanym stanowisku.

5) Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • obowiązkowości i rzetelności
 • odporności na stres,
 • umiejętności realizacji równoległej kilku procesów,
 • samodzielności, kreatywności,
 • odpowiedzialności.

2. Zakres zadań na stanowisku będzie obejmował m.in.:

 1. Prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie: wymiaru podatku od nieruchomości, wymiaru podatku rolnego, wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych
  i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie ulg i zwolnień ustawowych, zwolnień wynikających z uchwał Rady.
 4. Przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat.
 5. Przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, łącznie z rozliczeniem dotacji otrzymanej przez Gminę na ten cel.
 7. Prowadzenie ewidencji w zakresie pomocy  publicznej i sporządzanie zaświadczeń.
 8. Prowadzenie kontroli podatkowej.
 9. Przygotowywanie projektów pism oraz akt sprawy do przekazania organowi II instancji.

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.

Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

4.1 Wymiar czasu pracy - 1 etat.
4.2 Praca w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy), w zespole, przy sztucznym oświetleniu wymagająca wymuszonej pozycji ciała, szczególnej koncentracji, obsługi komputera
i programów komputerowych, obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax), częstego kontaktu z ludźmi.

5. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

 1. Dokumenty niezbędne:
  • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz
   z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.dopiewo.pl
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa
   w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1260 z późn. zm.).

 

 1. dodatkowe:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres:  Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo, Kancelaria Urzędu, pok. 5
w terminie do dnia 18 stycznia 2019 roku z dopiskiem na kopercie:  „Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym i Budżetu Urzędu Gminy w Dopiewie .” (aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane)

7. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Herb Gmina Dopiewo