Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na IV sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 28 stycznia  2019 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad IV sesji Rady Gminy Dopiewo:

 • Otwarcie IV sesji Rady gminy Dopiewo.
 • Stwierdzenie kworum.
 • Odczytanie porządku obrad.
 • Informacja o przyjęciu protokołu z III sesji.
 • Zapytania i wnioski sołtysów
 • Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 • Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2019. DRUK 34
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2019. DRUK 35
 • Projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skorzewie kończących klasę szóstą w roku szkolnym 2018/2019. DRUK 36
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Dabrowa, Zakrzewo i Dąbrówka, w rejonie ulicy Poprzecznej, Granicznej, Wiejskiej i Leśnej, gmina Dopiewo. DRUK 37
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Pokrzywnica, obręb Więckowice, w rejonie ulicy Leśnej, gmina Dopiewo. DRUK 38
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ul. Więckowskiej- część B, gmina Dopiewo. DRUK 39
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Tarninowa w miejscowości Dąbrowa. DRUK 40
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Lisówki, obręb Trzcielin rejon ulicy Źródlanej i Leśnej. DRUK 41
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, w rejonie ulicy Wierzbowej i Wichrowej, gmina Dopiewo. DRUK 42
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Więckowskiej. DRUK 43
 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Dopiewo w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. DRUK 44
 • Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem osłonowym Gminy Dopiewo w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023. DRUK 45
 • Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków z tytułu przyznanego świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych od osób i rodzin objętych wieloletnim programem osłonowym Gminy Dopiewo w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. DRUK 46
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 47
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 48
 • Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. DRUK 49
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 50
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026. DRUK 51
 • Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 • Wolne głosy.
 • Zakończenie obrad IV sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2019-01-28 15:00