Od 1 lutego do 28 lutego 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego obejmującego okres od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku  obowiązują nowe zasady sporządzania i składania wniosku w związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmiany dotyczą:

1) sposobu liczenia limitu

Limit ustala się jako sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

            W przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych zmiana polega na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac
 w gospodarstwie z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych.

            Wprowadzono również zasady zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu
w ramach rocznego limitu ustalonego także dla powierzchni użytków w odniesieniu do dużych jednostek przeliczeniowych posiadanego w gospodarstwie bydła.

2) konieczności uzyskania z powiatowego biura ARiMR  informacji zawierającej dane o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego (tylko
w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła),
w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku ustalonej
z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe (powyżej), na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych (która stanowi załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,). 

            W celu uzyskania informacji zawierającej dane o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych konieczne jest złożenie w Biurze Powiatowym ARiMR w Poznaniu wniosku. Druk wniosku można pobrać ze strony.

                         Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego wraz z oświadczeniem.

Budżet 2016