Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” informuje, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia jej w pojemnik na zmieszane odpady komunalne. W związku z powyższym odpady zmieszane wystawione w workach nie będą odbierane.

Zgodnie z obowiązujacymi normami:

  • Pojemniki muszą być ruchome, tzn. wyposażone w kółka umożliwiające ich przemieszczanie.
  • Pojemniki muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, tzn. być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub z metalu.
  • Pojemniki muszą być dostosowane do zaczepienia na grzebieniowych mechanizmach załadowczych na pojazdach służących do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (tzw. śmieciarkach).
  • Do pojemników nie można wrzucać gorącego popiołu, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.
  • Do pojemników można wrzucać tylko niewielkie ilości gruzu. Większe ilości odpadów pobudowanych i rozbiórkowych należy oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub wrzucać do kontenera przeznaczonego do gromadzenia tego typu odpadów, udostępnianego przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych, na zasadzie odrębnej, płatnej usługi (§6 pkt 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”).
  • Wszystkie odpady muszą zmieścić się w pojemniku.
  • Obowiązuje bezwzględny zakaz wrzucania odpadów niebezpiecznych (tj. lamp fluorescencyjnych, odpadów zawierających rtęć, odpadów medycznych, farb, lakierów środków chemicznych, przeterminowanych leków). Odpady te należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Związek informuje, że odpady nie będą odbierane z pojemników niespełniających norm, wiader i innych pojemników służących do tymczasowego przechowywania.

PDF icon Szczegółowa informacja Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”

Mycie pojemników