Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko: Sekretarza Gminy Dopiewo

1. Wymagania od kandydata:

1) Wymagania konieczne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Wykształcenie wyższe - optymalnie na kierunku prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia lub studia podyplomowe na tych kierunkach.
 • Czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Obywatelstwo polskie.
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej.

2) Dodatkowe umiejętności:

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań.
 • Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.
 • Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych znajomość i umiejętność stosowania  w praktyce przepisów prawa w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej oraz procedury administracyjnej
 • Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Dyspozycyjność, umiejętność analitycznego myślenia i działania pod presją czasu
 • Wysoki poziom umiejętności społecznych, umiejętności budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi, współpracy w zespole

3) Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

 • Ustawa o samorządzie gminnym;
 • Ustawa o pracownikach samorządowych;
 • Ustawa o finansach publicznych;
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Kodeks pracy;
 • Prawo zamówień publicznych;
 • Ustawa o ochronie danych osobowych;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Inne niezbędne do pracy na zajmowanym stanowisku.

4) Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • myślenia analitycznego i abstrakcyjnego,
 • komunikatywności i wysokiej umiejętności współpracy w zespole,
 • obowiązkowości i rzetelności
 • odporności na stres,
 • umiejętności równoległej realizacji kilku procesów,
 • asertywności,
 • samodzielności, kreatywności,
 • konsekwencji,
 • odpowiedzialności,
 • radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem.

2. Zakres zadań na stanowisku będzie obejmował m.in.:

 1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu.
 2. Nadzorowanie i przestrzeganie rzetelnego i zgodnego z przepisami Kodeksu postepowania administracyjnego załatwiania spraw oraz dokładnego obiegu dokumentów wewnątrz Urzędu
 3. Sprawowanie nadzoru nad elektronicznym obiegiem dokumentów i przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej
 4. Nadzór nad przygotowywaniem materiałów na sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji
 5. Nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta Gminy
 6. Opracowywanie projektów zmian w regulaminie organizacyjnym, pracy i wynagradzania w Urzędzie Gminy
 7. Opracowywanie podziału obowiązków i zakresów czynności na stanowiskach pracy
 8. Nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy w Urzędzie
 9. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu
 10. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr
 11. Nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków oraz postulatów mieszkańców
 12. Kontrola wewnętrzna w Urzędzie
 13. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych
 14. Kontrola i nadzór nad prowadzeniem akt osobowych pracowników, zarządzanie kadrami, w tym przedstawianie propozycji zmian organizacyjnych.
 15. Koordynacja i nadzór nad przeprowadzaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników.
 16. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji stażu dla bezrobotnych, opieka merytoryczna oraz koordynacja pracy stażystów w urzędzie.
 17. Współpraca ze szkołami/uczelniami w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla uczniów i studentów w urzędzie.
 18. Nadzór i kontrola nad prawidłową obsługą Rady Gminy przez pracownika referatu.
 19. Nadzór i kontrola nad prawidłowym działaniem kancelarii urzędu
 20. Nadzór i kontrola nad przekazywaniem do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień, obwieszczeń, ogłoszeń otrzymanych od innych organów oraz prowadzenie ich ewidencji.
 21. Nadzór i kontrola pracy kierowników referatu ROA, RSO, USC w zakresie zadań realizowanych w referacie.
 22. Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetu referatu.
 23. Nadzór i kontrola nad realizacją zadań związanych ze skargami i wnioskami wpływającymi do Urzędu, prowadzenie rejestru skarg i wniosków w rozumieniu KPA oraz kontrola ich załatwiania, przygotowanie sprawozdań w tym zakresie.
 24. Nadzór i kontrola nad publikacją w BIP oświadczeń majątkowych.
 25. Nadzór i kontrola nad prowadzeniem archiwum zakładowego.
 26. Współpraca z IOD w zakresie zapewnienia ochrony danych osobowych w urzędzie poprzez opiniowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych w tym obszarze.
 27. Prowadzenie akt kontroli zewnętrznych.
 28. Nadzór i kontrola nad organizacją i przeprowadzanie wyborów na terenie gminy do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, organów samorządowych i innych organów państwowych w zakresie powierzonym odrębnymi ustawami, w tym przeprowadzania referendów i konsultacji społecznych.
 29. Nadzór i kontrola nad realizacja zadań związanych z podziałem terytorialnym, ze zmianą okręgów i obwodów wyborczych na terenie gminy.
 30. Potwierdzanie kopii dokumentacji za zgodność z oryginałem.
 31. Sporządzanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru.
 32. Zapewnienie ochrony mienia komunalnego (ubezpieczenia).
 33. Dekretowanie poczty.
 34. Realizacja kontroli zarządczej w Urzędzie.
 35. Nadzór nad kontrolą zarządczą w jednostkach organizacyjnych gminy.

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.

Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

4.1 Wymiar czasu pracy - 1 etat
4.2 Praca w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy), w zespole, przy sztucznym oświetleniu wymagająca wymuszonej pozycji ciała, szczególnej koncentracji, obsługi komputera
i programów komputerowych, obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax), częstego kontaktu z ludźmi.

5. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

 1. Dokumenty niezbędne:
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.dopiewo.pl
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1260 z późn. zm.).
 1. dodatkowe:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres:  

Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo,
Kancelaria Urzędu, pok. 5

w terminie do dnia 13 lutego 2019 roku z dopiskiem na kopercie:  „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Dopiewo” (aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

7. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Herb Gmina Dopiewo