Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych oraz promocji w Referacie Promocji i Rozwoju Gminy

1. Wymagania od kandydata:

1) Wykształcenie:

 • niezbędne: wyższe (marketing, nauki polityczne, lub pokrewne)
 • dodatkowe: studia podyplomowe z zakresu strategii pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi, komunikacji społecznej, dziennikarstwa, itp.

2) Doświadczenie zawodowe:

 • niezbędne: 3 lata pracy lub współpracy z JST , doświadczenia w zakresie promocji (eventy, prasa, kampanie), pozyskiwania środków zewnętrznych, rozliczania projektów.
 • dodatkowe: zarządzanie projektami, rozliczanie projektów inwestycyjnych, oświatowych, szkoleniowych, itp.

3) Dodatkowe umiejętności:

 • preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • wiedza w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, obsługi i rozliczania projektów realizowanych z ich wykorzystaniem,
 • współpraca z instytucjami organizacjami pożytku publicznego, jednostkami kultury i sportu,  przedstawicielami biznesu, jednostkami pośredniczącymi w dystrybucji środków,
 • umiejętność pisania tekstów marketingowych i dziennikarskich,
 • umiejętność robienia zdjęć (fotoreportaż, relacja prasowa, promocja miejsca i produktu)
 • przygotowywanie projektów umów i zleceń, dokumentacji wymaganej podczas aplikowania w ramach konkursów i podczas rozliczania projektów,
 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie MS Office i Internetu, bardzo dobra znajomość obsługi  programu graficznego Corel Draw,
 • wysoki poziom umiejętności społecznych, umiejętności budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi, współpracy w zespole
 • kreatywność
 • umiejętność organizowania pracy, analitycznego myślenia i działania pod presją czasu
 • umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi.

4) Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 • Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa prawo prasowe.
 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.
 • Ustawa prawo autorskie.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Inne niezbędne do pracy na zajmowanym stanowisku.

5) Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • myślenia analitycznego i abstrakcyjnego,
 • komunikatywności i wysokiej umiejętności współpracy w zespole,
 • obowiązkowości i rzetelności
 • odporności na stres,
 • umiejętności równoległej realizacji kilku procesów,
 • asertywności,
 • samodzielności, kreatywności,
 • konsekwencji,
 • odpowiedzialności,
 • radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem.

2. Zakres zadań na stanowisku będzie obejmował m.in.:

 1. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.
 2. Kompletowanie i uzupełnianie dokumentacji potrzebnej do aplikowania o dofinansowanie (fundusze europejskie, budżet państwa).
 3. Wypełnianie i składanie wniosków do instytucji wdrażających.
 4. Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z umów o dofinansowanie.
 5. Wypełnianie i składanie wniosków o płatność.
 6. Współpraca z instytucjami pośredniczącymi.
 7. Promocja projektów realizowanych z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych.
 8. Szeroko rozumiana promocja  JST.
 9. Pisanie tekstów marketingowych i dziennikarskich,
 10. Robienie zdjęć i projektów graficznych.
 11. Współdziałanie przy organizowaniu spotkań i wydarzeń (promocyjnych, kulturalnych, sportowych, itp.). Współpraca ze stowarzyszeniami i klubami w zakresie promocji.

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.

Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

4.1 Wymiar czasu pracy - 1 etat
4.2 Praca w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy), w zespole, przy sztucznym oświetleniu wymagająca wymuszonej pozycji ciała, szczególnej koncentracji, obsługi komputera
i programów komputerowych, obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax), częstego kontaktu z ludźmi.

5. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

 1. Dokumenty niezbędne:
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.dopiewo.pl
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1260 z późn. zm.).
 1. dodatkowe:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • Portfolio.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres:  Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo, Kancelaria Urzędu, pok. 5 w terminie do dnia 11 lutego 2019 roku z dopiskiem na kopercie:  „Nabór na stanowisko inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych oraz promocji w Referacie Promocji i Rozwoju Gminy” (aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

7. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Herb Gmina Dopiewo