Rada Gminy informuje, że w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

 1. Spotkanie z przedstawicielami PKP PLK w sprawie bocznicy kolejowej w Palędziu.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. DRUK 51
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. DRUK 52
 4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. DRUK 53
 5. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 54
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo w 2019 r. DRUK 55
 7. Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Jabłoniowej, gmina Dopiewo. DRUK 56
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ks. J. Laskowskiego w miejscowości Gołuski. DRUK 57
 9. Projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy Sojowa w miejscowości Więckowice. DRUK 58
 10. Projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy Jeżynowa i Modrzewiowa w miejscowości Palędzie. DRUK 59
 11. Projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy Niecała w miejscowości Dopiewo. DRUK 60
 12. Projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy Gwiaździsta w miejscowości Zakrzewo. DRUK 61
 13. Projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy Magazynowa w miejscowości Zakrzewo. DRUK 62
 14. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Dopiewo. DRUK 63
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dopiewo na lata 2016-2020. DRUK 64
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich i Domu Strażaka  będących własnością Gminy Dopiewo. DRUK 65
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Dopiewo lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego. DRUK 66
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 67
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026. DRUK 68
 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dopiewo. DRUK 69

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2019-02-18 15:00
Komisje