Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na V sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2019r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

 • Porządek obrad V sesji Rady Gminy Dopiewo.
 • Otwarcie V sesji Rady Gminy Dopiewo.
 • Stwierdzenie kworum.
 • Odczytanie porządku obrad.
 • Informacja o przyjęciu protokołu z IV sesji.
 • Wręczenie stypendiów sportowych Gminy Dopiewo.
 • Zapytania i wnioski sołtysów.
 • Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 • Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 • Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. DRUK 51
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. DRUK 52
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. DRUK 53
 • Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 54
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo w 2019 r. DRUK 55
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Jabłoniowej, gmina Dopiewo. DRUK 56
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ks. J. Laskowskiego w miejscowości Gołuski. DRUK 57
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sojowa w miejscowości Więckowice. DRUK 58
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Jeżynowa i Modrzewiowa w miejscowości Palędzie. DRUK 59
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Niecała w miejscowości Dopiewo. DRUK 60
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Gwiaździsta w miejscowości Zakrzewo. DRUK 61
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Magazynowa w miejscowości Zakrzewo. DRUK 62
 • Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Dopiewo. DRUK 63
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dopiewo na lata 2016-2020. DRUK 64
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich i Domu Strażaka  będących własnością Gminy Dopiewo. DRUK 65
 • Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Dopiewo lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego. DRUK 66
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 67
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026. DRUK 68
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dopiewo. DRUK 69
 • Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 • Wolne głosy.
 • Zakończenie obrad V sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2019-02-25 15:00
Komisje