Podczas „IV Powiatowaego Dnia Sołtysa” zorganizowanego przez Powiat Poznański, z rąk starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego, sołtys sołectwa Więckowice - Anna Kwaśnik odebrała prestiżową statuetkę, przedstawiającą rozpostarte skrzydła.

W uroczystości powiatowej wzięło udział ponad 100 sołtysów, w tym sołtysi Gminy Dopiewo: Mariola Nowak (Dopiewiec), Albin Marian Czekalski (Zakrzewo), Krzysztof Dorna (Dąbrowa), Walenty Moskalik (Skórzewo). Oprócz kolegów po fachu Annie Kwaśnik towarzyszył wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała. Ponadto w uroczystości udział wzięli: Piotr Florek - senator RP, Wojciech Jankowiak, - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, zarząd powiatu i zaproszeni goście.

Powiat Poznański liczy 235 sołectw. Obowiązki sołeckie w kraju sprawuje aż 40,5 tysiąca osób.

Sołtys - stoi na czele sołectwa i ma prawo do udziału i występowania na forum Rady Gminy. Jest przedstawicielem społeczności wiejskiej.
Teren Gminy Dopiewo jest podzielony na 11 sołectw, mamy więc 11 sołtysów. 5 spośród nich pełni dodatkowo funkcję radnego w Radzie Gminy (oznaczono za nazwiskiem: RG). Sołtysami są: Dąbrowa – Krzysztof Dorna (RG), Dąbrówka - Barbara Plewińska, Dopiewiec – Mariola Nowak (RG), Dopiewo – Tadeusz Bartkowiak (RG), Gołuski – Tadeusz Plenzler, Konarzewo – Hanka Antkowiak - Janaszak, Palędzie – Agnieszka Grześkowiak, Skórzewo – Walenty Moskalik (RG), Trzcielin – Alojzy Sammler, Więckowice – Anna Kwaśnik (RG), Zakrzewo - Albin Marian Czekalski.

Kompetencje i obowiązki sołtysa:

  • reprezentuje sołectwo na zewnątrz
  • zwołuje zebranie wiejskie
  • realizuje uchwały Rady Gminy dotyczące sołectwa
  • dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego
  • uczestniczy w sesjach Rady Gminy
  • zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

Dzień Sołtysa -to polskie święto obchodzone 11 marca. Ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz podkreślenie roli sołtysa w polskiej wsi.