Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na VI sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 25 marca 2019r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad VI sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie VI sesji Rady Gminy Dopiewo
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z V sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów
 6. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/627/18 w sprawie podziału Gminy Dopiewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. DRUK 72
 9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia  na terenie gminy Dopiewo odrębnego obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. DRUK 73
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, Skórzewo i Gołuski, w rejonie linii kolejowej i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo. DRUK 74
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Kolejowej, Gruszowej, Sadowej, Czereśniowej i Szarotkowej, gmina Dopiewo. DRUK 75
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej, Jaworowej i Malwowej, gmina Dopiewo. DRUK 76
 13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Wiśniowej i Bukowskiej. DRUK 77
 14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drwęsa, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 oraz ulicy Leszczynowej, Jodłowej, Przylesie i Orzechowej, gmina Dopiewo. DRUK 78
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Torowa w miejscowości Dąbrówka. DRUK 79
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Magiczna w miejscowości Konarzewo. DRUK 80
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Zwierzyniecka w miejscowości Trzcielin. DRUK 81
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 82
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026. DRUK 83
 20. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Dopiewo. DRUK 84
 21. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 22. Wolne głosy.
 23. Zakończenie obrad VI sesji Rady Gminy Dopiewo.

Projekty Uchwał od Druku 72 do Druku 84 dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2019-03-25 15:00