Wójt Gminy Dopiewo powołał 19 marca 2019 r. zespół, którego zadaniem jest monitoring sytuacji w placówkach oświatowych Gminy Dopiewo, w związku z zapowiedzianym i coraz bardziej prawdopodobnym strajkiem pracowników oświaty.

Jeśli rząd nie spełni postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, 8 kwietnia ma rozpocząć się ogólnopolski strajk pracowników oświaty. Głównym postulatem ZNP jest podwyższenie uposażeń pracowników oświaty o 1000 zł miesięcznie. Akcja ma być prowadzona bezterminowo przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Pracownicy placówek oświatowych Gminy Dopiewo zadeklarowali w referendach ponad 90-procentowe poparcie dla przystąpienia do akcji protestacyjnej, identyczne poparcie udziału w proteście wyrazili nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni oświaty w całym kraju.

- Nie znamy obecnie formy strajku. Docierające do nas informacje wskazują, że prawdopodobieństwo, że do niego dojdzie rośnie z każdym dniem. Sytuacja jest nadzwyczajna. Wolę przystąpienia do strajku wyraziły wszystkie gminne placówki, których jest 11 - pracuje w nich 500 osób, w tym 400 nauczycieli i 100 pracowników niepedagogicznych, i uczęszcza do nich 4000 dzieci. Powołaliśmy specjalny zespół w Urzędzie Gminy. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami naszych placówek– wyjaśnia Wójt Gminy Dopiewo.

Przedmiotem pierwszego spotkania tego zespołu była  analiza możliwości zapewnienia opieki i bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w przypadku wystąpienia różnych scenariuszy. Zespół będzie informował mieszkańców o rozwoju sytuacji za pośrednictwem strony www.dopiewo.pl/kategorie/oswiata.

Subwencja oświatowa, jaką otrzymuje z budżetu państwa Gmina Dopiewo( i inne dochody) nie pokrywają kosztów związanych z funkcjonowaniem oświaty. Samorządy, w tym samorząd Gminy Dopiewo w coraz większym stopniu dofinansowują zadania związane z edukacją. I tak w 2010 r. dochody w sferze oświatowej  wyniosły 10,2 mln zł (w tym subwencja 9,6 mln zł) przy wydatkach bieżących na poziomie 16 mln zł. Z kolei w 2018 r. dochody w oświacie wyniosły 27,2 mln zł (w tym subwencja 22,9 mln zł) przy wydatkach bieżących na oświatę na poziomie 48,5 mln zł.

W wystosowanym na początku marca liście do przedstawicieli gminnej oświaty Wójt z życzliwością odnosił się do postulatów nauczycieli, apelując jednocześnie, by protestując mieli na uwadze dobro uczniów. Poinformował także o piśmie, które wysłał w lutym do przedstawicieli rządu - Premiera, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Finansów. Wskazał w nim m.in. na niewydolność systemu finansowania zadań oświatowych i niedoszacowanie subwencji oświatowej przekazywanej gminom przez państwo. Wezwał także przedstawicieli rządu do podjęcia działań naprawczych. Podobne w wymowie pisma skierowali do rządu i inni przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

AM

Pozostałe informacje w tej sprawie:

Informacja z 9.04.2019 r., z godz.  14:00 - W oczekiwaniu na porozumienie - dostępna jest tutaj - kliknij

Informacja z 9.04.2019 r., z godz.  18:00 - Egzaminy gimnazjalne odbędą się  - dostępna jest tutaj  - kliknij

protest