Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji drogowych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

1. Wymagania od kandydata:

1) Wykształcenie:

 • niezbędne: średnie techniczne (profil umożliwiający wykonywanie zadań na stanowisku)
 • dodatkowe: brak

2) Doświadczenie zawodowe:

 • niezbędne: staż pracy 3 lata, w tym co najmniej 2 lata przy wykonywaniu podobnych czynności

(w przypadku posiadania wykształcenia średniego)

 • dodatkowe: brak

3) Dodatkowe umiejętności:

 •     znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego (budowy i remontów obiektów)
 •      preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office
  i Internetu,
 • wysoki poziom umiejętności społecznych,
 • umiejętności budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi Urzędu,
 • umiejętności budowania dobrych relacji wewnątrz  Referatu i Urzędu,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność współpracy w zespole i działania pod presją czasu
 • umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi.

4) Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

 • ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane,
 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Kodeks cywilny
 • Inne niezbędne do pracy na zajmowanym stanowisku.

5) Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • myślenia analitycznego i abstrakcyjnego,
 • komunikatywności i wysokiej umiejętności współpracy w zespole,
 • obowiązkowości i rzetelności
 • odporności na stres,
 • umiejętności realizacji równoległej kilku procesów,
 • asertywności,
 • samodzielności, kreatywności,
 • konsekwencji,
 • odpowiedzialności,
 • radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem.

2. Zakres zadań na stanowisku będzie obejmował m.in.:

 1. Przygotowanie, nadzór, opracowanie, kompletowanie, uzgadnianie, weryfikacja i odbiór dokumentacji projektowo budowlanej niezbędnej do przeprowadzenia przetargów na roboty budowalne oraz realizacji inwestycji budowlanych w zakresie budowy dróg i chodników oraz infrastruktury technicznej w tym sieciowej
 2. Przygotowywanie projektów umów i obsługa ich zawarcia oraz realizacji w zakresie zajmowanego stanowiska
 3. Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót
 4. Uczestnictwo w komisjach odbiorów okresowych (radach budowy), końcowych inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych
 5. Dokonywanie kontroli usuwania przez Wykonawców usterek i braków stwierdzonych podczas odbioru robót i w okresie gwarancyjnym
 6. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy (m.in. oznakowania poziome pionowe)
 7. Opracowanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontów dróg publicznych oraz obiektów inżynierskich
 8. Sprawdzanie zgodności realizacji inwestycji z umowami, kontrola nad wykorzystaniem środków z budżetu Gminy oraz środków zewnętrznych
 9. Weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, remonty, inwestycje, zakupione towary w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku
 10. Udział w pracach komisji przetargowej w zakresie zajmowanego stanowiska
 11. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie swoich właściwości
 12. Współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami, stanowiskami samodzielnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.

Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

4.1 Wymiar czasu pracy - 1 etat
4.2 Praca w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy), w zespole, przy sztucznym oświetleniu wymagająca wymuszonej pozycji ciała, szczególnej koncentracji, obsługi komputera
i programów komputerowych, obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax), częstego kontaktu z ludźmi.

5. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

 1. Dokumenty niezbędne:
  • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.dopiewo.pl
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1260 z późn. zm.).
 2. Dokumenty dodatkowe:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres:  

Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo,
Kancelaria Urzędu, pok. 5

w terminie do dnia 23.04.2019 r. z dopiskiem na kopercie:  „Nabór na stanowisko podinspektor ds. inwestycji drogowych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Dopiewie” (aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

7. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Herb Gmina Dopiewo